2Királyok

16. fejezet

Akház király

1 Pékának, a Remália fiának tizenhetedik esztendejében kezdett uralkodni Akház, Jótámnak, a Júda királyának fia. 2Krón 28,1

2 Húszesztendős volt Akház, mikor uralkodni kezdett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt cselekedé, ami az Úrnak, az ő Istenének tetszett volna, amint Dávid, az ő atyja.

3 Hanem az Izráel királyainak útjukon járt, még az ő fiát is átvitte a tűzön a pogányok utálatosságai szerint, akiket az Úr az Izráel fiai előtt kiűzött volt. 2Kir 3,27; 3Móz 18,21

4 És ott áldozott és tömjénezett a magaslatokon és a halmokon és minden zöld fa alatt. 2Kir 17,10; Ez 6,13

5 Abban az időben jött fel Récin, Szíria királya és Péka, a Remália fia, az Izráel királya Jeruzsálemet vívatni, és körülzárták Akházt, de nem tudták legyőzni. Ésa 7,1; 2Krón 26,9.14.15

6 Akkor nyerte vissza Récin, Szíria királya Elátot a szíriabelieknek, és irtotta ki a zsidókat Elátból. És szíriabeliek jövének Elátba, és ott laknak mind e mai napig. 2Kir 14,22

7 És követeket küldött Akház Tiglát-Piléserhez, Asszíria királyához, ezt üzenvén: Te szolgád és a te fiad vagyok. Jöjj fel, és szabadíts meg engem Szíria királyának kezéből és az Izráel királyának kezéből, akik reám támadtak! 2Kir 15,29; 2Krón 28,5-8.21

8 És vevé Akház az ezüstöt és aranyat, és amely találtaték az Úr házában és a király házának kincsei között, és ajándékba küldé Asszíria királyának.

9 És engedett néki Asszíria királya, és feljövén Asszíria királya Damaszkusz ellen, bevette azt, és a benne levőket Kirbe hurcolta, Récint pedig megölte. Ésa 17,1; Ám 1,3-5

10 És eleibe ment Akház Tiglát-Pilésernek, Asszíria királyának Damaszkuszba, és mikor meglátta Akház király azt az oltárt, amely Damaszkuszban volt, elküldte Akház király annak az oltárnak hasonlatosságát és képét minden felszerelésével Uriás paphoz. 2Krón 25,14

11 És megépítette Uriás pap az oltárt arra a formára, amelyet Akház király Damaszkuszból küldött, és elkészíté azt Uriás pap, mire Akház király visszajött Damaszkuszból.

12 És mikor megjött a király Damaszkuszból, és meglátta a király az oltárt, az oltárhoz ment a király, és áldozott rajta.

13 És meggyújtotta az ő égőáldozatát és ételáldozatát, és áldozott italáldozattal is, és az ő hálaáldozatainak vérét elhintette az oltár körül.

14 És a rézoltárt, amely az Úr előtt állott, elviteté a ház elől, hogy ne álljon az ő oltára és az Úr háza között, és helyezteté azt az oltár szegletéhez észak felől.

15 És megparancsolta Akház király Uriás papnak, mondván: E nagy oltáron gyújtsd meg a reggeli égőáldozatot és az esteli ételáldozatot, a király égőáldozatát is az ő ételáldozatával együtt, az egész föld népének is mind égőáldozatát, mind ételáldozatát, mind italáldozatát és az égőáldozat minden vérét és egyéb áldozatnak minden vérét akörül hintsed el! A rézoltár felől pedig még majd gondolkozom.

16 És Uriás pap mind a szerint cselekedék, amint Akház király megparancsolta.

17 És letörte Akház király a talpak oldalait, és lehányta azokról a mosdómedencéket. A tengert* is ledobta a rézökrökről, amelyeken állott, és kőtalapzatra tette. 1Kir 7,27-47

18 És áthelyezte a szombati hajlékot, amelyet a házban építettek, és a király külső bejáró helyét az Úr házában Asszíria királya miatt.

19 Akháznak egyéb dolgai pedig, amelyeket cselekedett, vajon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónikakönyvében? 2Krón 28,1-3

20 És elaluvék Akház az ő atyáival, és eltemetteték az ő atyáival a Dávid városában, és uralkodék őhelyette az ő fia, Ezékiás. 2Krón 28,27; 2Kir 18,1

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában