3Mózes

18. fejezet

Közeli rokonok házassága és más nagy bűnök tilalma

1 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

2 Szólj Izráel fiaihoz, és mondd nékik: Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

3 Ne cselekedjetek úgy, amint Egyiptom földjén cselekesznek, ahol laktatok! Úgy se cselekedjetek, amint Kánaán földjén cselekesznek, ahová beviszlek titeket, se azoknak rendtartásai szerint ne járjatok!

4 Az én végzéseim szerint cselekedjetek, és az én rendeleteimet tartsátok meg, azok szerint járván! Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

5 Tartsátok meg azért az én rendeleteimet és az én végzéseimet, amelyeket ha megcselekszik az ember, él azok által! Én vagyok az Úr.

6 Senki se közelgessen valamely vér szerint való rokonához, hogy felfedje annak szemérmét! Én vagyok az Úr.

7 A te atyádnak szemérmét és a te anyádnak szemérmét fel ne fedd; a te anyád ő, fel ne fedd az ő szemérmét!

8 A te atyád feleségének szemérmét fel ne fedd, a te atyádnak szemérme az. 3Móz 20,11; 1Kor 5,1

9 A te atyád leányának vagy a te anyád leányának, a te leánytestvérednek szemérmét, akár otthon született, akár kívül született legyen, fel ne fedd szemérmüket! 3Móz 20,17

10 A te fiad leányának szemérmét vagy a te leányod leányáét, ezeknek szemérmét fel ne fedd, mert a te szemérmeid azok.

11 A te atyád felesége leányának szemérmét, aki a te atyádnak magzatja, leánytestvéred ő, fel ne fedd ennek szemérmét!

12 A te atyád leánytestvérének szemérmét fel ne fedd, a te atyádnak vér szerint való rokona ő. 3Móz 20,19

13 A te anyád leánytestvérének szemérmét fel ne fedd, mert a te anyádnak vér szerint való rokona ő.

14 A te atyád fiútestvérének szemérmét fel ne fedd, annak feleségéhez ne közelgess, nagynénéd ő. 3Móz 20,20

15 A te menyednek szemérmét fel ne fedd, a te fiadnak felesége ő; ne fedd fel az ő szemérmét! 3Móz 20,12

16 A te fiútestvéred feleségének szemérmét fel ne fedd, a te fiútestvérednek szemérme az. 3Móz 20,21

17 Valamely asszonynak és az ő leányának szemérmét fel ne fedd! Az ő fiának leányát vagy leányának leányát el ne vedd, hogy annak szemérmét felfedjed, mert vér szerint való rokonok ők! Fajtalankodás ez. 3Móz 20,14

18 De feleségül se végy senkit az ő leánytestvére mellé, hogy ellenkezés ne legyen, ha felfeded őmellette amannak szemérmét az ő életében!

19 Asszonyhoz ne közelgess az ő havi tisztátalansága alatt, hogy felfedjed az ő szemérmét! 3Móz 20,18

20 És a te felebarátodnak feleségéhez se add magad közösülésre, hogy azzal magadat megfertőztessed! 3Móz 20,10

21 A te magzatodból ne adj, hogy odaáldozzák a Moloknak, és meg ne szentségtelenítsd a te Istenednek nevét! Én vagyok az Úr. 3Móz 20,2; 2Kir 17,17

22 Férfiúval ne hálj úgy, amint asszonnyal hálnak! Utálatosság az. 3Móz 20,13; Róm 1,24.27

23 És semmiféle barommal se közösülj, hogy azzal magadat megfertőztessed, és asszony se álljon meg barom előtt, hogy meghágja őt! Fertelmesség az. 3Móz 20,15

24 Egyikkel se fertőztessétek meg magatokat ezek közül, mert mindezekkel ama pogányok fertőztették meg magukat, kiket én kiűzök tielőletek.

25 És fertőzötté lett az a föld, de meglátogatom azon az ő gonoszságát, mert kiokádja az a föld az ő lakosait.

26 Tartsátok meg azért ti az én rendeléseimet és végzéseimet, és ez utálatosságok közül semmit meg ne cselekedjetek, se a bennszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény!

27 (Mert mindezeket az utálatosságokat megcselekedték annak a földnek lakosai, amely előttetek van; és fertelmessé lőn az a föld.)

28 Hogy ki ne okádjon titeket az a föld, ha megfertőztetitek azt, amint kiokádja azt a népet, amely előttetek van. 5Móz 18,12.13

29 Mert aki megcselekszik valamit ez utálatosságokból, mind kiirtatik az így cselekvő ember az ő népe közül.

30 Tartsátok meg azért amit én megtartani rendelek, hogy egyet se kövessetek amaz utálatos szokásokból, amelyeket követtek tielőttetek, és meg ne fertőztessétek magatokat azokkal! Én, az Úr vagyok, a ti Istenetek.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában