3Mózes

20. fejezet

Egyes nagy bűnök büntetése

1 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

2 Izráel fiainak pedig mondd meg: Valaki Izráel fiai közül és az Izráelben tartózkodó jövevények közül odaadja az ő magzatát a Moloknak, halállal lakoljon, a földnek népe kövezze agyon kővel! 3Móz 18,21

3 Én is kiontom haragomat az ilyen emberre, és kiirtom azt az ő népe közül, mivelhogy adott az ő magzatából a Moloknak, hogy megfertőztesse az én szentségemet, és megszentségtelenítse az én szent nevemet.

4 Ha pedig a föld népe behunyja szemeit az ilyen ember előtt, amikor az odaadja az ő magzatát a Moloknak, és azt meg nem öli,

5 akkor én ontom ki haragomat arra az emberre és annak háza népére, és kiirtom azt és mindazokat, akik őutána paráználkodnak, hogy a Molokkal paráználkodjanak az ő népük közül.

6 Amely ember pedig az igézőkhöz és a jövendőmondókhoz fordul, hogy azok után paráználkodjék, arra is kiontom haragomat, és kiirtom azt az ő népe közül.

7 Szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én, az Úr vagyok, a ti Istenetek. 3Móz 11,44; 19,2; 1Pt 1,16

8 És tartsátok meg az én rendeléseimet, és cselekedjétek azokat! Én vagyok az Úr, a ti megszentelőtök.

9 Mert valaki szidalmazza az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon; atyját és anyját szidalmazta, vére rajta. 2Móz 21,17; Péld 20,20

10 Ha valaki más ember feleségével paráználkodik, mivelhogy az ő felebarátjának feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő! 5Móz 22,22

11 Ha valaki az ő atyjának feleségével hál, az ő atyjának szemérmét fedi fel, halállal lakoljanak mindketten, vérük rajtuk. 3Móz 18,8; 1Móz 35,22

12 Ha valaki az ő menyével hál, halállal lakoljanak mindketten, fertelmességet követtek el, vérük rajtuk. 3Móz 18,15

13 És ha valaki férfival hál úgy, amint asszonnyal hálnak, utálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak, vérük rajtuk. 3Móz 18,22

14 És ha valaki feleségül vesz valamely asszonyt annak anyjával egyben, fajtalankodás ez! Tűzzel égessék meg azt és azokat, hogy ne legyen köztetek fajtalankodás! 3Móz 18,17

15 Ha pedig valaki barommal közösül, halállal lakoljon, és a barmot is öljétek meg! 3Móz 18,23

16 Ha valamely asszony akármely baromhoz járul, hogy az meghágja őt, öld meg mind az asszonyt, mind a barmot, halállal lakoljanak, vérük rajtuk.

17 És ha valaki feleségül veszi az ő leánytestvérét, atyjának leányát vagy anyjának leányát, és meglátja annak szemérmét, és az is meglátja az ő szemérmét, gyalázatosság ez. Azért irtassanak ki népük fiainak láttára, az ő leánytestvérének szemérmét fedte fel, viselje gonoszságának terhét! 3Móz 18,9

18 És ha valaki havibajos asszonnyal hál, és felfedi annak szemérmét, és forrását feltakarja, és az asszony is felfedi az ő vérének forrását, mindketten irtassanak ki az ő népükből! 3Móz 18,19

19 A te anyád leánytestvérének vagy az atyád leánytestvérének szemérmét se fedd fel, mivelhogy az ő vérrokonát takarja ki, viseljék gonoszságuk terhét! 3Móz 18,12.13

20 És ha valaki az ő nagynénjével hál, az ő nagybátyjának szemérmét fedte fel, viseljék gonoszságuk terhét, magtalanul haljanak meg! 3Móz 18,14

21 Ha pedig elveszi valaki az ő fiútestvérének feleségét, vérfertőzés az. Az ő fiútestvérének szemérmét fedte fel. Magtalanok legyenek! 3Móz 18,16

22 Tartsátok meg minden rendelésemet és minden végzésemet, és azokat cselekedjétek, hogy ki ne okádjon titeket az a föld, amelybe én viszlek be titeket, hogy ott lakjatok! 3Móz 18,26

23 És ne járjatok annak a népnek rendtartási szerint, amelyet kiűzök én előletek! Mivelhogy mindezeket cselekedték, azért megutáltam őket. 3Móz 18,3.28

24 Néktek pedig mondom: Ti örökölni fogjátok az ő földjüket, mert én néktek adom azt örökségül, azt a tejjel és mézzel folyó földet. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki kiválasztottalak titeket a népek közül. 2Móz 3,8

25 Tegyetek különbséget azért a tiszta és tisztátalan barmok között, a tiszta és tisztátalan szárnyas állatok között, és ne fertőztessétek meg magatokat barommal vagy szárnyas állattal, sem semmiféle földön csúszó állattal, amelyeket megkülönböztettem előttetek, mint tisztátalanokat! 3Móz 11; 5Móz 14,4-21

26 És legyetek nékem szentek, mert én, az Úr, szent vagyok, aki kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy enyéim legyetek!

27 És akár férfi, akár asszony, hogyha igéző vagy jövendőmondó lesz közöttük, halállal lakoljanak! Kővel kövezzétek azokat agyon, vérük rajtuk. 5Móz 18,10; 1Sám 28,9

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában