5Mózes

18. fejezet

Papok jövedelme

1 A lévita papoknak, a Lévi egész nemzetségének ne legyen se része, se öröksége Izráellel, hanem éljenek az Úrnak tüzes áldozataiból és örökségéből! 5Móz 14,27.29; 4Móz 18,20

2 Annak okáért ne legyen néki öröksége az ő atyjafiai között! Az Úr az ő öröksége, amint megmondotta néki.

3 És ez legyen a papoknak törvényes része a néptől, azoktól, akik áldoznak akár ökörrel, akár juhval, hogy a papnak adják a lapockát, a két állat és a gyomrot! 2Móz 29,27.28; 3Móz 7,31-34

4 A te gabonád, mustod és olajod zsengéjét és a te juhaid gyapjának zsengéjét néki adjad, 4Móz 18,12

5 mert őt választotta ki az Úr, a te Istened minden te nemzetséged közül, hogy álljon szolgálatra az Úrnak nevében, ő és az ő fiai minden időben. 2Móz 28,1-3

6 Mikor pedig eljön a lévita valamelyikből a te egész Izráelben lévő kapuid közül, ahol ő lakik, és bemegy az ő lelkének teljes kívánsága szerint arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr,

7 szolgáljon az Úrnak, az ő Istenének nevében, mint az ő többi atyjafiai, a léviták, akik ott állanak az Úr előtt.

8 Az eledelekben egyenlőképpen részesedjenek, kivéve azt, amit eladott valaki az ő atyai örökségéből!

Óvás a varázslástól és jövendöléstől

9 Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad néked, ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai szerint!

10 Ne találtassék teközötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, 3Móz 18,21; 3Móz 20,27; 1Sám 28,7-9; 3Móz 19,26

11 se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se titokfejtő, se halottidéző, 1Sám 28,8.11; Ésa 8,19

12 mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened teelőled. 5Móz 12,30-31

13 Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel!

14 Mert ezek a nemzetek, akiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak, de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened.

Az igaz próféta ígérete

15 Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened teközüled, a te atyádfiai közül, olyat, mint én. Azt hallgassátok! Jn 1,46; ApCsel 3,22; 7,37

16 Mind aszerint, amint kérted az Úrtól, a te Istenedtől a Hóreben a gyülekezésnek napján mondván: Ne halljam többé az Úrnak, az én Istenemnek szavát, és ne lássam többé ezt a nagy tüzet, hogy meg ne haljak! 2Móz 20,18.19

17 Az Úr pedig monda nékem: Jól mondták, amit mondtak. 5Móz 5,28

18 Prófétát támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, olyat, mint te, és az én igéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, amit parancsolok néki. Jn 12,50; Jn 15,22; 17,26

19 És ha valaki nem hallgat az én igéimre, amelyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon.

20 De az a próféta, aki olyat mer szólani az én nevemben, amit én nem parancsoltam néki szólani, és aki idegen istenek nevében szól, haljon meg az a próféta! 5Móz 13,5; Jer 14,14.15

21 Ha pedig azt mondod a te szívedben: Miképpen ismerhetjük meg az igét, amelyet nem mondott az Úr?

22 Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, amelyet nem az Úr szólott. Elbizakodottságból mondotta azt a próféta. Ne félj attól!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában