Jeremiás

14. fejezet

Szárazság és éhség hirdetése

1 Az Úrnak szava, amit Jeremiásnak szólott a szárazság felől:

2 Gyászol Júda, és kapui roskadoznak, szomorkodnak a földön, és Jeruzsálem kiáltása felszáll.

3 Fejedelmeik is kiküldik gyermekeiket vízért, elmennek a kutakig, nem találnak vizet, visszatérnek üres edényekkel. Szégyenkeznek és pironkodnak, és befedik fejüket. JSir 4,4; 2Sám 15,30; 19,4

4 A föld miatt, amely retteg, mert nem esett eső a földön, szégyenkeznek a szántóvetők, és befedik fejüket.

5 Még a szarvasüsző is megellik a mezőn, és ott hagyja fiát, mert nincsen fű.

6 A vadszamarak pedig a sziklához állanak, levegő után kapkodnak, mint a tengeri szörnyek, szemeik eltikkadnak, mert nincs fű.

7 Ha bűneink ellenünk tanúskodnak, cselekedjél Uram a te nevedért, mert temérdek a mi törvényszegésünk, vétkeztünk ellened! Ésa 59,12

8 Izráel reménysége, megszabadítója a nyomorúság idején! Miért vagy e földön úgy, mint valami jövevény, és mint valami utas, aki éjjeli szállásra tér be? Zsolt 9,10

9 Miért vagy olyan, mint a megriasztott férfi, mint a vitéz, aki nem tud segíteni? Hiszen te közöttünk vagy, Uram, és mi a te nevedről neveztetünk, ne hagyj el minket! 2Krón 7,16

10 Ezt mondja az Úr e népnek: Úgy szerettek ide-oda futkározni, lábaikat meg nem tartóztatták. Azért az Úr nem kedvelte őket. Most megemlékezik az ő bűnükről, és vétkeikért megfenyíti őket. Jer 2,18; Hós 8,13

11 És mondá nékem az Úr: Ne könyörögj e népért az ő javára! Jer 11,14; 15,1

12 Mikor böjtölnek, én meg nem hallgatom kiáltozásukat, és ha égőáldozatot vagy ételáldozatot készítenek, nem lesznek kedvesek előttem. Sőt fegyverrel, éhséggel és döghalállal irtom ki őket. Jer 13,23.24; Ésa 1,15; Ez 8,17.18

13 És mondék: Ah, Uram, Isten! Hiszen a próféták mondják vala nékik: Fegyvert nem láttok, éhség sem lesz rajtatok, sőt állandó békességet adok néktek ezen a helyen. Jer 8,11; 29,8

14 És monda az Úr nékem: Hazugságot prófétálnak a próféták az én nevemben. Nem küldtem őket, nem parancsoltam nékik, nem is beszéltem velük. Hazug látomást, varázslást, hiábavalóságot és szívbeli csalárdságot jövendölnek néktek. Jer 28,1.2; 15-17

15 Azért ezt mondja az Úr a próféták felől, akik az én nevemben prófétálnak, holott én nem küldtem őket, és mégis azt mondják: Fegyver és éhség nem lesz e földön. Fegyver és éhség miatt vesznek el azok a próféták!

16 A nép pedig, amelynek ők prófétálnak, ott hever majd Jeruzsálem utcáin az éhség és a fegyver miatt, és nem lesz, aki eltemesse őket, őket és feleségeiket, fiaikat és leányaikat. Így zúdítom rájuk gonoszságukat! JSir 2,21

17 Azért e szavakat mondjad nékik: Szemeim könnyeket hullatnak éjjel és nappal, és nem szűnnek meg, mert nagy rontással rontatott meg a szűz, az én népemnek leánya, igen fájdalmas vereséggel. Jer 13,17; JSir 1,16; 2,18

18 Ha kimegyek a mezőre, hát, ímé, fegyver által levágottak, ha bemegyek a városba, hát, ímé, éhség miatt elepedtek vannak ott. Bizony próféta is, pap is olyan földre költöznek, amelyet nem ismernek.

Jeremiás imája a nép nevében

19 Egészen elvetetted-é Júdát, avagy a Siont utálja-é lelked? Miért vertél úgy meg, hogy semmi orvosságunk se legyen? Békességet vártunk, de nincs semmi jó, és gyógyulásnak idejét, de ímé, itt van a rettegés! Jer 8,15.16

20 Ismerjük, Uram, a mi gonoszságainkat, atyáink bűnét, bizony vétkeztünk ellened. Dán 9,8

21 Ne vesd meg a te nevedért, ne gyalázd meg a te dicsőségednek székét! Emlékezzél, ne rontsd meg a te velünk való szövetségedet! Ésa 48,9; Ez 20,22; 2Krón 7,12-14

22 Vannak-é a pogányok bálványai között, akik esőt adhatnak? És ad-é záporokat az ég? Avagy nem te vagy-é a mi Urunk, Istenünk, és nem benned kell-é bíznunk, hiszen te cselekedted mindezt!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában