Ésaiás

59. fejezet

A hitetlen nép romlottsága

1 Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna. Ésa 50,2

2 Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját tielőttetek, hogy meg nem hallgatott. 5Móz 31,17; JSir 3,44

3 Mert kezeitek bemocskolvák vérrel, és ujjaitok vétekkel, ajkaitok hazugságot szólnak, nyelvetek gonoszt suttog. Ésa 1,15; Zsolt 5,7.10; 12,3; 26,4; 31,19; 59,13; 17,9-11; 26,9

4 Nincsen, aki az igazság mellett szólna, és nincsen, aki igazságosan perelne, haszontalanban bíznak, és hazugságot beszélnek, gonoszt fogadnak, és vétket szülnek. Ésa 58,4; Zsolt 7,15; Jób 15,35

5 Vipera tojásait költik ki, és pókhálót szőnek. Aki tojásaikból eszik, meghal, és ha egyre rátapodsz, vipera kél ki. Ésa 14,29; 5Móz 32,33

6 Pókhálójukból nem lesz ruha, csinálmányuk nem felvehető. Cselekedeteik hamisságnak cselekedetei, és erőszak tette van kezeikben. Jób 8,14

7 Lábaik a gonoszra futnak, és sietnek, hogy ártatlan vért ontsanak. Gondolataik hamisságnak gondolatai, pusztítás és romlás ösvényeiken. Péld 1,16

8 A békesség útját nem ismerik, és nincsen jogosság kerékvágásukban, ösvényeiket elgörbítik, aki azon jár, nem ismeri a békességet. Péld 10,9; 28,18

9 Ezért van távol tőlünk az ítélet, és nem ér el minket az igazság, várunk világosságra, és ímé, sötétség, és fényességre, és ímé, homályban járunk. Ésa 5,30; Ám 5,18

10 Tapogatjuk, mint vakok a falat, és tapogatunk, mint akiknek szemük nincs. Megütközünk délben, mint alkonyatkor, és olyanok vagyunk, mint a halottak az egészségesek közt.

11 Morgunk, mint a medvék mindnyájan, és nyögvén nyögünk, mint a galambok, várjuk az ítéletet, és nem jő, a szabadulást, és távol van tőlünk. Ésa 38,14

12 Mert sokak előtted gonoszságaink, és bűneink bizonyságot tesznek miellenünk, mert gonoszságaink velünk vannak, és vétkeinket ismerjük. Jer 14,7; Zsolt 51,5

13 Elpártoltunk, és megtagadtuk az Urat, és eltávozánk a mi Istenünktől, szóltunk nyomorgatásról és elszakadásról, gondoltunk és szóltunk szívünkből hazug beszédeket.

14 És eltávozott a jogosság, és az igazság messze áll, mivel elesett a hűség az utcán, és az egyenesség nem juthat be. Zsolt 12,2.3

15 És a hűség hiányzik, és aki a gonoszt kerüli, prédává lesz. És látta ezt az Úr, és nem tetszék szemeinek, hogy jogosság nincsen.

A Megváltó ígérete

16 És látá, hogy nincsen senki, és álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró. Ezért karja segít néki, és igazsága gyámolítja őt. Ésa 63,5; Zsolt 44,4; 98,1

17 És felölté az igazságot, mint páncélt, és a szabadítás sisakja van fején. Felölté a bosszúállás ruháit, mint köpenyt, és búsulással vevé magát körül, mint egy palásttal. Ef 6,13-17; 1Thessz 5,8

18 A cselekedetek szerint fog megfizetni: haraggal ellenségeinek, büntetéssel szorongatóinak, büntetéssel fizet a szigeteknek.

19 És félik napnyugattól fogva az Úrnak nevét, és naptámadattól az ő dicsőségét, mikor eljő, mint egy sebes folyóvíz, amelyet az Úr szele hajt. Jer 47,2; 46,7.8

20 És eljő Sionnak a megváltó, és azoknak, akik Jákóbban megtérnek hamisságukból – szól az Úr. Róm 11,26; Ésa 57,13

21 És én ővelük ily szövetséget szerzek, szól az Úr: Lelkem, amely rajtad nyugoszik, és beszédeim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából – így szól az Úr, mostantól mindörökké.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában