Ésaiás

63. fejezet

Az Úr eltapossa az ellenségeket

1 Ki ez, ki jő Edomból, veres ruhákban Bocrából, aki ékes öltözetében, ereje sokaságában büszke? Én, aki igazságban szólok, elégséges vagyok a megtartásra. Ésa 34,5-8; Ez 35,6-8

2 Miért veres öltözeted és ruháid, mint a bornyomó ruhái?

3 A sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki, és megtapodtam őket búsulásomban, és széttapostam őket haragomban. Így freccsent vérük ruháimra, és egész öltözetemet bekevertem. JSir 1,15; Jóel 3,13; Jel 19,13; Ésa 18,5

4 Mert bosszúállás napja volt szívemben, és megváltottaim esztendeje eljött. Ésa 61,2

5 Körültekinték, és nem vala segítő, s álmélkodám, és nem vala gyámolító, és segített nékem karom, és haragom gyámolított engem. Ésa 59,16

6 És megtapodtam népeket búsulásomban, és megrészegítem őket haragomban, és ontám a földre vérüket.

Emlékezés régi időkről

7 Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséreteiről mind aszerint, amit az Úr velünk cselekedett: az Izráel házához való sok jóságáról, amelyet velük cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint.

8 És ő mondá: Bizony az én népem ők, fiak, akik nem hazudnak. És lőn nékik megtartójuk.

9 Minden szenvedésüket ő is szenvedte, és orcájának angyala megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta ő meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban. 2Móz 32,34; 33,14.15; 5Móz 7,9; 2Móz 23,20.21; 4Móz 20,16

10 Ők pedig engedetlenek voltak, és megszomoríták szentségének lelkét, és ő ellenségükké lőn, hadakozott ellenük. 4Móz 14,11-23; Ef 4,30

11 S megemlékezék népe a Mózes régi napjairól: Hol van, aki őket kihozá a tengerből nyájának pásztorával? Hol van, aki beléadá az ő szentséges lelkét? 2Móz 14,29.30; Zsolt 77,21; 78,52; 80,2

12 Ki Mózes jobbján járatá dicsőségének karját, aki a vizeket ketté választá előttük, hogy magának örök nevet szerezzen. Józs 3,15.16; Neh 9,11; Zsolt 78,13

13 Ki járatá őket mélységekben, mint a lovat a síkon, és meg nem botlottanak.

14 Mint a barmot, amely völgybe száll alá, nyugodalomba vitte őket az Úr lelke. Így vezérletted népedet, hogy magadnak dicső nevet szerezz. Agg 2,5; Zsolt 143,10

Könyörgés megváltásért

15 Tekints alá az égből, és nézz le szentséged és dicsőséged hajlékából! Hol van buzgó szerelmed és hatalmad? Szívednek dobogása és irgalmad megtartóztatják magukat éntőlem! 5Móz 26,15

16 Hiszen te vagy Atyánk, hiszen Ábrahám nem tud minket, és Izráel nem ismer minket. Te, Uram vagy a mi Atyánk, megváltónk, ez neved öröktől fogva. Ésa 64,7; Jób 14,21

17 Miért engedél eltévelyedni minket útjaidról, oh, Uram! Miért keményítéd meg szívünket, hogy ne féljünk tégedet? Térj meg szolgáidért, örökséged nemzetségeiért! Zsolt 81,13

18 Kevés ideig bírta szentségednek népe földjét, ellenségink megtapodták szent helyedet. Zsolt 74,7

19 Olyanok lettünk, mint akiken eleitől fogva nem uralkodtál, akik felett nem neveztetett neved.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában