PÁL LEVELE AZ EFÉZUSBELIEKHEZ

4. fejezet

Intés a Lélek egységére

1 Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, mellyel elhivattatok Ef 3,1; Fil 1,27; 1,13; Kol 1,10; Gal 5,21.22

2 teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel elszenvedvén egymást szeretetben, Gal 6,2; Mt 11,29; Kol 3,12; Róm 15,1; 1Kor 13,4

3 igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében. Ef 2,22; Fil 2,1; 2Kor 13,13; Jn 17,21

4 Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhivatástoknak egy reménységében hívattatok el is. Ef 2,16.18; Róm 12,5; 1Kor 12,13; Kol 3,15

5 Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. 1Kor 8,6

6 Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van, és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. 1Kor 15,24-28; Róm 8,9.15; Gal 3,26; Ef 1,23; 2,22; Róm 11,36; 1Kor 12,6

7 Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Róm 12,3.6

8 Ez okért mondja az Írás: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Zsolt 68,19; Lk 1,78; 1Kor 15,25.26; ApCsel 2,33

9 (Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire? Jn 3,13; Fil 2,8.10; Mt 12,40

10 Aki leszállott vala, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.) Zsid 7,26; 1Kor 15,28; Ef 1,23

11 És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul 1Kor 12,28; ApCsel 11,27.28; ApCsel 21,8; 20,28; Jn 21,15; 1Pt 5,1-2; 1Tim 3,2

12 a szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Róm 12,5; Kol 1,24; 2Kor 13,9

13 Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: Ef 3,19; Róm 3,22; Gal 2,16; Fil 3,9.10; 1Kor 13,11; Róm 8,10

14 hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által. 1Kor 14,20; Zsid 13,9; ApCsel 20,29.30

15 Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban, Ef 1,22; 3,18; 1Kor 12,12-27

16 akiből az egész test szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. Róm 12,5; Kol 2,19

Intés új életben járásra

17 Ezt mondom annak okáért, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek hiábavalóságában, Ef 2,3; Róm 1,21; 1Pt 4,3; 2Pt 2,18

18 kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük, Róm 8,2

19 kik erkölcsi érzés nélkül önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére. Róm 1,24

20 Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust.

21 Ha ugyan őt megértettétek, és őbenne megtaníttattatok úgy, amint az igazság a Jézusban:

22 hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt. Ef 2,1-2; Róm 6,6; 13,12.14; Gal 3,27; 2Kor 11,3; Zsid 3,13

23 Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, Róm 12,2; 7,23; Gal 5,16-18

24 és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Kol 3,10; 1Móz 1,27

25 Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki-ki az ő felebarátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ef 4,12-16; Zak 8,16; Róm 12,5

26 Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon! Mt 5,22; 5Móz 24,13.15

27 Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet! Ef 6,11-13; 1Pt 5,8.9; Jak 4,7; 2Kor 2,10.11

28 Aki oroz vala, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek! ApCsel 20,34

29 Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak! Mt 12,36.37; Kol 3,16.17; 2Tim 2,14

30 És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szentlelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Ef 1,13; Róm 5,5; 8,16.23

31 Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt! Mt 15,19; Kol 3,8.9

32 Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Kol 3,12.13; Mt 6,12.14.15; 18,21-35; 2Kor 5,18.19

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában