PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

11. fejezet

Folytatás

1 Vajha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot! Sőt szenvedjetek el engem is!

2 Mert isteni buzgósággal buzgok értetek, hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé. 3Móz 21,23; Ef 5,26.27

3 Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. 1Móz 3,4.13

4 Mert hogyha az, aki jő, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek. Gal 1,8.9

5 Mert én azt gondolom, hogy semmiben sem vagyok alábbvaló a fő-fő apostoloknál. 2Kor 12,11; 1Kor 15,10; Gal 2,6.9

6 Ha pedig avatatlan vagyok is a beszédben, de nem az ismeretben, sőt mindenben, mindenképpen nyilvánvalókká lettünk előttetek. 1Kor 1,17; 2,1.13; Ef 3,4

7 Avagy vétkeztem-é, mikor magamat megaláztam, hogy ti felmagasztaltassatok, hogy ingyen hirdettem néktek az Isten evangéliumát? 1Kor 9,12.18.19

8 Más gyülekezeteket fosztottam meg, zsoldot vévén, hogy néktek szolgáljak, és mikor nálatok voltam és szűkölködtem, nem voltam terhére senkinek. ApCsel 20,33.34; 1Thessz 2,9; 2Kor 12,13

9 Mert az én szükségemet kipótolták a Macedóniából jött atyafiak, és rajta voltam, és rajta is leszek, hogy semmiben se legyek terhetekre.

10 Krisztus igazsága bennem, hogy én ettől a dicsekvéstől nem esem el Akhája vidékén.

11 Miért? Hogy nem szeretlek titeket? Tudja az Isten. 2Kor 6,11-13

12 De amit cselekszem, cselekedni is fogom, hogy elvágjam az alkalmat az alkalomkeresők elől, hogy amivel dicsekesznek, olyanoknak találtassanak abban, mint mi is. 1Kor 9,12

13 Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Fil 3,2

14 Nem is csoda, hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. ApCsel 16,16-18

15 Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá, akiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen. Fil 3,19

Pál fáradalmai és szenvedései a gyülekezetek alapításában

16 Ismét mondom: ne tartson engem senki esztelennek, de ha mégis, fogadjatok be mint esztelent is, hogy egy kicsit én is dicsekedhessem. 2Kor 5,13; 12,6

17 Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem mintegy esztelenül a dicsekvésnek ezzel a merészségével.

18 Mivelhogy sokan dicsekesznek test szerint, dicsekeszem én is. 2Kor 10,13; 12,9; Fil 3,3-7

19 Hisz okosak lévén, örömest eltűritek az eszteleneket. 1Kor 4,10

20 Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki felfal, ha valaki megfog, ha valaki felfuvalkodik, ha valaki arcul ver titeket.

21 Szégyenkezve mondom, mivelhogy mi erőtelenek voltunk, de amiben merész valaki, esztelenül szólok, merész vagyok én is.

22 Héberek ők? Én is. Izráeliták-é? Én is. Ábrahám magva-é? Én is. Fil 3,5

23 Krisztus szolgái-é? (Balgatagul szólok) én még inkább, több fáradság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. 1Kor 15,10; ApCsel 16,22.23

24 A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján. 5Móz 25,3

25 Háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjt-napot a mélységben töltöttem ApCsel 16,22; ApCsel 14,19; ApCsel 27,41

26 gyakorta való utazásban, veszedelemben folyó vizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt, ApCsel 13,50; 27,2-9; ApCsel 9,22.25

27 fáradságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. 2Kor 6,4.5

28 Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja. ApCsel 20,18

29 Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Róm 15,1

30 Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem. 2Kor 12,5

31 Az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudom. Róm 1,25

32 Damaszkuszban Aretás király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, akarván engem megfogni, ApCsel 9,24.25

33 és az ablakon át, kosárban bocsátottak le a kőfalon, és megmenekültem kezei közül. Józs 2,15; ApCsel 9,25

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában