PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

5. fejezet

Vágyódás a mennyei hazába

1 Mert tudjuk, hogyha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökkévaló házunk a mennyben. Jób 4,19; 2Pt 1,13.14; Jn 14,2; Zsid 11,10

2 Azért is sóhajtozunk ebben, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat, Róm 8,23

3 ha ugyan felöltözötten is mezíteleneknek nem találtatunk.

4 Mert akik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén, mivelhogy nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy ami halandó, elnyelje azt az élet. 1Kor 15,53.54

5 Aki pedig minket erre elkészített, az Isten az, aki a Lélek zálogát is adta minékünk. 2Kor 1,22; Róm 8,16.23; Ef 1,13.14

6 Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az Úrtól. 1Krón 29,15; Zsolt 39,13

7 (Mert hitben járunk, nem látásban.) Zsid 11,1; 1Kor 13,12

8 Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz. Fil 1,23

9 Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk. Zsolt 39,13

10 Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. ApCsel 17,31; Róm 2,6; 14,10; Jób 34,11; Préd 12,16

A megbékélés szolgálata

11 Ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk, Isten előtt pedig nyilván vagyunk. Reménylem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyilván vagyunk. Jób 31,23; Mt 25,31-46; Júd 1,23

12 Mert nem ajánljuk ismét magunkat néktek, hanem alkalmat adunk tinéktek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek a színből és nem szívből dicsekedőknek. 2Kor 3,1; Gal 6,12

13 Ha azért bolondok vagyunk, Istenért, ha eszesek vagyunk, érettetek van az. 2Kor 11,16.17

14 Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. 1Tim 2,6; Róm 8,35-39

15 Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Zsid 2,9; 1Tim 2,6; Róm 14,7.9; Gal 2,20

16 Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük.

17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. Róm 8,1.10; Ésa 43,19

18 Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát, Róm 5,10; Kol 1,20

19 minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Róm 3,24.25

20 Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne miáltalunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ésa 52,7; Agg 1,13; 1Kor 4,1

21 Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. 1Pt 2,22-24; Ésa 53,9; Róm 8,3; Gal 3,13; Kol 1,14; Ef 1,6.7; Fil 3,9

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában