PÁL LEVELE AZ EFÉZUSBELIEKHEZ

1. fejezet

Isten magasztalása a Krisztusban való lelki áldásért

1 Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratából az Efézusban levő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. 1Kor 1,1; Fil 1,1

2 Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Róm 1,7

3 Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban 1Pt 1,3

4 aszerint, amint magának kiválasztott minket őbenne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek őelőtte szeretet által. 2Tim 1,9; ApCsel 15,18

5 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratának jó kedve szerint Róm 8,15.29.30

6 kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben, Mt 3,17; Kol 1,13

7 akiben van a mi váltságunk az ő vére által a bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, Róm 3,23-25

8 melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel. 1Kor 1,5; Kol 1,9

9 Megismertetvén velünk az ő akaratának titkát az ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában Ef 3,4.5; Róm 16,25.26; Kol 1,26; 2Tim 1,9.10

10 az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban: mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak. Gal 4,4; Róm 8,19-23

11 Őbenne, akiben vettük is az örökséget eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik,

12 hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban, Róm 3,2; 9,4; ApCsel 3,25

13 akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szentlelkével, Kol 1,5; ApCsel 19,2-6; 2,37.38; 8,12; Jn 3,5; Ef 4,30; ApCsel 2,16-18; Jóel 2,28.29; Zak 12,10

14 aki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az ő dicsőségének magasztalására. 2Kor 1,22; Róm 8,18-23; 2Móz 19,5; 5Móz 7,6; 14,2; 26,18; Zsolt 135,4; Mal 3,17

Könyörgés a kegyelemben való növekedésért. Krisztus az egyház feje

15 Annak okáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szerelmeteket, Kol 1,4

16 nem szűnök meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben, 1Kor 1,4; 1Thessz 1,2; Fil 1,3

17 hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az ő megismerésében. ApCsel 7,2; 1Kor 2,10

18 És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között! Róm 1,21; 11,8.10; 2Kor 4,6; Fil 3,20; Róm 5,2; 8,18-24; Kol 1,27; 2Kor 4,17; Kol 1,12; ApCsel 20,32; 26,18; 1Kor 6,9; Gal 5,21; Ef 5,5

19 És mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalma erejének ama munkája szerint,

20 amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben Mk 16,19; Zsolt 110,1; ApCsel 2,24; Fil 3,20.21; ApCsel 7,55; Mt 25,31; Róm 8,9-11

21 felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is. Ef 3,10; Fil 2,9-11; Kol 1,16; Róm 8,38-39; 1Pt 3,22

22 És mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, Zsolt 8,7; Zsid 2,8

23 mely az ő teste, teljessége őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Ef 3,17; 1Kor 12,27; Kol 1,18.24; 2,19; Róm 12,5; 8,9.10; Jn 15,5

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában