PÁL I. LEVELE A THESSALONIKABELIEKHEZ

1. fejezet

Hálaadás Istennek

1 Pál, Silvánus és Timótheus a thessalonikabeliek gyülekezetének, amely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. 2Thessz 1,1; 1Pt 5,12; 2Kor 1,1; ApCsel 17,1-10

2 Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban, 1Kor 1,4; 2Thessz 1,3

3 szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, a ti szeretetetek fáradozását és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek állhatatosságát az Isten előtt, a mi Atyánk előtt. 1Thessz 3,5-8; Zsid 6,10; Jak 2,17; 1Kor 13,13

4 Tudván, Istentől szeretett atyámfiai, hogy ti ki vagytok választva, 2Thessz 2,13; Kol 3,12

5 hogy a mi evangéliumunk tinálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szentlélekben is, sok bizodalomban is; amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek tiérettetek. 1Thessz 2,5.13; 1Kor 2,4-5; Zsid 6,11; 2Kor 6,3-7

6 És ti a mi követőinkké lettetek és az Úréi, befogadván az igét sokféle szorongattatás között Szentlélek örömével, 1Thessz 2,2.9.14; 1Kor 4,16; 2Thessz 3,7-9

7 úgyhogy példaképekké lettetek Macedóniában és Akhájában minden hívőre nézve. 1Thessz 4,10

8 Mert nemcsak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. 2Thessz 1,4; Róm 1,8

9 Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, 1Thessz 2,1; ApCsel 14,15; 1Kor 12,2

10 és várjátok az ő Fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól. 1Thessz 4,16; ApCsel 1,11; Róm 5,9; Mt 3,7; Fil 3,20

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában