PÁL II. LEVELE A THESSALONIKABELIEKHEZ

1. fejezet

Köszöntés. Hála a testvérek lelki növekedéséért. Vigasztaló utalás Krisztus visszajövetelére

1 Pál és Silvánus és Timótheus a thessalonikabeli gyülekezetnek Istenben, a mi Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban: 1Thessz 1,1

2 Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Róm 1,7; 1Kor 1,3

3 Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, tiérettetek, amiképpen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet, 2Thessz 2,13; 1Thessz 1,2; 3,6.12

4 annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti üldöztetésetek és szorongattatásotok között, amelyeket szenvedtek. 1Thessz 2,19.20; 2Kor 7,14; 1Thessz 2,14; 3,3

5 Bizonyságául az Isten igazságos ítéletének, hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, amelyért szenvedtek is. Róm 8,17.18; Lk 21,36; Fil 1,28; Róm 2,5

6 Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak. Róm 12,19; Jel 18,6.7

7 Néktek pedig, akik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival 1Thessz 3,13; 4,16; 1Pt 4,13; Mt 25,31

8 tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ésa 66,15.16; Róm 2,8; 10,16

9 Akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától és az ő hatalmának dicsőségétől, Mt 25,41-46; 7,23

10 amikor eljő majd, hogy megdicsőíttessék az ő szentjeiben, és csodáltassék mindazokban, akik hisznek (mivelhogy a mi tanúbizonyságunknak hitele volt tinálatok) ama napon. Kol 1,26.27; 3,4; Róm 2,16

11 Mivégből imádkozunk is mindenkor tiérettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel és a hitnek hathatós munkálásával, 1Thessz 1,2.3; 2,12; 4,3

12 hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve tibennetek és ti is őbenne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből. 1Pt 4,11.16; Fil 1,20; Róm 8,17

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában