PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ

3. fejezet

Intés keresztény életre

1 Annak okáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafenn valókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén! Kol 1,5; 2,12.20; Fil 3,14; 2Kor 4,18; 1Kor 2,9; 15,25; Mt 6,20.33; Róm 8,34; Zsolt 110,1

2 Az odafenn valókkal törődjetek, nem a földiekkel! Fil 3,19; 1Jn 2,15; 1Kor 6,12; 7,31

3 Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Gal 2,20; Róm 6,10; 8,17; 14,9; 2Kor 13,4; 1Jn 3,2; 1Kor 1,7

4 Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Kol 1,27; Jn 14,6; 11,25; 1Kor 15,22.51-54; Róm 8,17-19; 2Kor 5,1; Fil 3,21

5 Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat: paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás, Kol 2,11; Róm 7,5.24; 8,10.13; Gal 5,17.24; Mt 5,29.30; 6,24; 18,8.9; 1Kor 5,9.10; 6,10; Ef 5,5

6 melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira, Ef 5,6; 1Thessz 1,10; Mt 3,7

7 melyekben ti is jártatok régente, mikor éltetek azokban. Kol 2,20; Gal 5,25

8 Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat: haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet! Ef 4,22.25.29.31

9 Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt. Róm 6,6; 7,6; Zsid 8,13; Ef 4,22.25

10 És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Kol 1,9.10.15.16; 2,2.3; Gal 3,27; 1Kor 5,7; 13,12; 15,48.49; 2Kor 4,16; Róm 12,2; Tit 3,5; Ef 4,24

11 Ahol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Gal 3,28; 5,6; 6,15; 1Kor 12,13; Róm 10,12; Ef 2,14; ApCsel 10,34.35

12 Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést! Kol 3,8; 1Pt 1,15.16; Róm 1,7; 5,5; 8,39; Ef 4,2.32; Fil 2,1.3; Gal 5,22

13 Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is. Ef 2,16; 4,2; Mt 18,32.33; Fil 2,5; 1Pt 2,21; Róm 5,6.7.15; 8,34

14 Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele! Kol 1,8; 2,2; Fil 1,9; 1Kor 13,4

15 És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben! És háládatosak legyetek! Kol 1,12; 2,7; Róm 5,1; 12,5; Fil 4,7; 1Kor 7,15; 10,17

16 A Krisztusnak beszéde lakozzék tibennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak! Kol 1,28; 2Kor 13,3; Róm 8,11; 1Thessz 5,14; Ef 5,19; 1Kor 14,15.26

17 És mindent, amit csak cselekszetek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának őáltala! Ef 5,20; Fil 4,6

Házirend

18 Ti, asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban! Ef 5,22; 1Kor 14,34

19 Ti, férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek! Ef 5,25; 1Pt 3,7

20 Ti, gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak! Ef 6,1-3; Róm 1,30

21 Ti, atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek! Ef 6,4

22 Ti, szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent! Kol 3,11; Ef 6,5; 1Pt 2,18; 1Kor 1,26; Gal 1,10

23 És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek! Ef 6,6; Gal 1,10

24 Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Kol 1,12; Ef 6,8; 1,11; Gal 3,18; 1Móz 21,10; Róm 12,11

25 Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának, és nincsen személyválogatás. Ef 6,8.9; 2Kor 5,10; 5Móz 10,17; Gal 2,6

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában