PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

7. fejezet

A hit által való megigazulás felszabadít a törvény alól és Krisztusnak való engedelmességre kötelez

1 Avagy nem tudjátok-é, atyámfiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él?

2 Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól. 1Kor 7,10.39

3 Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy, ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgyhogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy. Mt 19,9

4 Azért, atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Gal 2,19.20

5 Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Róm 6,21

6 Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk, hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betű óságában. Róm 6,2

7 Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen! Sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad! 2Móz 20,17

8 De a bűn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot, mert törvény nélkül holt a bűn.

9 Én pedig éltem régen a törvény nélkül, de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn,

10 én pedig meghalék, és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, nékem halálomra van. 3Móz 18,5; Ez 20,11.13

11 Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa.

12 Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó. 1Tim 1,8

13 Tehát a jó nékem halálom lett-é? Távol legyen! Sőt inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, mely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által.

A belső és külső ember harca

14 Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Róm 8,3

15 Mert amit cselekszem, nem ismerem: mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem.

16 Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó.

17 Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn.

18 Mert tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. 1Móz 6,5; 8,21; Zsolt 51,7

19 Mert nem a jót cselekszem, melyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, melyet nem akarok.

20 Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Róm 7,17

21 Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Jób 14,4; Zsolt 51,7

22 Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint.

23 De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ad a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Gal 5,17

24 Óh, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?

25 Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában