PÁL I. LEVELE TIMÓTHEUSHOZ

1. fejezet

Intés a tiszta evangélium melletti megmaradásra

1 Pál, Jézus Krisztus apostola a mi megtartó Istenünknek és Jézus Krisztusnak a mi reménységünknek rendelése szerint, Kol 1,27

2 Timótheusnak, az én igaz fiamnak a hitben: Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. ApCsel 16,1-3

3 Amiképpen Macedóniába menetelemkor kértelek téged, hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne tanítsanak más tudományt, ApCsel 20,1

4 se mesékkel és vége-hossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, amelyek inkább versengéseket támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által. 1Tim 4,7; 1Tim 6,4

5 A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet, Róm 13,10

6 melyektől némelyek eltévelyedvén, hiábavaló beszédre hajlottak. 2Tim 2,14

7 Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik, sem amiket beszélnek, sem amiket erősítgetnek.

8 Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele, Róm 7,12

9 tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya- és anyagyilkosokért, emberölőkért,

10 paráznákért, férfifertőztetőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért és ami egyéb csak az egészséges tudománnyal ellenkezik

11 a boldog Isten dicsőségének evangéliuma szerint, mely reám bízatott.

12 És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, ApCsel 9,15

13 ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó valék, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. ApCsel 9,1.2.5

14 Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.

15 Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Mt 9,13; 20,28

16 De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését példa gyanánt azoknak, akik hiendenek őbenne az örök életre.

17 Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön-örökké. Ámen. Róm 16,27

18 Ezt a parancsolatot adom néked, fiam, Timótheus, a rólad való korábbi jövendölések szerint, hogy vitézkedjél azokban ama jó vitézséggel, ApCsel 16,1.2

19 megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek,

20 kik közül való Himenéus és Alexander, kiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak. 2Tim 2,17

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában