APOSTOLOK CSELEKEDETEI

16. fejezet

Pál magához veszi Timótheust, és az evangéliumot Ázsiából Európába hozza

1 Juta pedig Derbébe és Listrába. És ímé, vala ott egy Timótheus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak, de görög atyának fia, 2Tim 1,5

2 kiről jó bizonyságot tesznek vala a Listrában és Ikóniumban levő atyafiak.

3 Ezt Pál magával akará vinni, és vévén, körülmetélé őt a zsidókért, kik azokon a helyeken valának, mert ismerték mindnyájan az ő atyját, hogy görög volt.

4 És amint általmentek a városokon, meghagyák nékik, hogy tartsák meg a rendeléseket, melyeket végeztek a Jeruzsálemben levő apostolok és vének.

5 A gyülekezetek azért erősödének a hitben, és gyarapodának számban naponként.

6 Eljárván pedig Frigiát és Galácia tartományát, mivelhogy eltiltatának a Szentlélektől, hogy az igét Ázsiában hirdessék, Gal 4,13

7 Misia felé menvén, igyekeznek vala Bithiniába jutni, de nem ereszté őket a Lélek.

8 Áthaladván azért Misián, lemenének Tróásba.

9 És azon az éjszakán látás jelenék meg Pálnak: egy macedón férfiú állt előtte, kérve őt és ezt mondva: Jer által Macedóniába, és légy segítségül nékünk!

10 Mihelyt pedig a látást látta, azonnal igyekezénk elmenni Macedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot.

11 Elhajózván azért Tróásból, egyenesen Sámothrákéba mentünk, és másnap Neápolisba,

12 onnét pedig Filippibe, mely Macedónia azon részének első gyarmatvárosa. És ebben a városban töltöttünk néhány napot.

Pál élményei Filippiben: Lídia és a börtönőr megtér

13 És szombat napon kimenénk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni, és leülvén, beszélgeténk az egybegyűlt asszonyokkal.

14 És egy Lídia nevű, Thiatira városbeli bíborárus asszony, ki féli vala az Istent, hallgata reánk. Ennek az Úr megnyitá szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond vala.

15 Mikor pedig megkeresztelkedék mind háza népével egyben, kére minket, mondván: Ha az Úr hívének ítéltetek engem, jertek az én házamhoz, és maradjatok ott. És unszola minket. 2Kir 4,8-11

16 Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgálóleányka jöve előnkbe, kiben jövendőmondásnak lelke vala, ki az ő urainak nagy hasznot hajta jövendőmondásával.

17 Ez követvén Pált és minket, kiált vala, mondván: Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az üdvösségnek útját hirdetik. Mk 1,24; 3,11; 5,7

18 Ezt pedig több napon át művelte. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a léleknek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiméne abban az órában. Mk 16,17

19 Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Silást, vonák a piacra a hatóságok elé.

20 És odavezetvén őket a bírákhoz, mondának: Ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat,

21 és olyan szertartásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nékünk bevennünk, sem cselekednünk, mivelhogy rómaiak vagyunk.

22 És velük egyben feltámada a sokaság őellenük. A bírák pedig letépetvén ruháikat, megvesszőzteték őket.

23 És miután sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe veték őket, megparancsolva a tömlöctartónak, hogy gondosan őrizze őket. 2Kor 11,25; 1Thessz 2,2

24 Ki ilyen parancsolatot vévén, veté őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorítá.

25 Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket.

26 És hirtelen nagy földindulás lőn, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódnak. ApCsel 5,18-19; 12,6-10

27 Fölserkenvén pedig a tömlöctartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlöcnek ajtai, kivonva fegyverét, meg akará magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok.

28 Pál azonban nagy fennszóval kiáltá, mondván: Semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk!

29 Az pedig világot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Silás elé.

30 És kihozván őket, monda: Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? ApCsel 2,37.38; Lk 3,10-14

31 Azok pedig mondának: Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe.

32 És hirdeték néki az Úrnak igéjét, és mindazoknak, kik az ő házánál valának.

33 És az magához vévén őket az éjszakának azon órájában, megmosá az ütésektől, és megkeresztelkedék azonnal ő és az övéi mindnyájan.

34 És bevivén őket házába, asztalt teríte nékik, és egész háznépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek.

35 Mikor pedig megvirradt, a bírák elküldék a poroszlókat, mondván: Bocsásd el azokat az embereket!

36 A tömlöctartó pedig tudtára adá e szavakat Pálnak: A bírák ideküldöttek, hogy bocsássalak el titeket. Most azért kimenvén, menjetek el békességgel!

37 Pál pedig monda nékik: Megvesszőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk, és tömlöcbe vetettek, és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni? Nem úgy, hanem jöjjenek ők maguk, és vezessenek ki minket! ApCsel 22,25-29

38 A poroszlók pedig megmondák a bíráknak e beszédeket, és azok megfélemlének, mikor meghallották, hogy rómaiak.

39 És odamenvén, megkérlelék őket, és kivezetvén, kérék, hogy menjenek ki a városból.

40 Kijövén pedig a tömlöcből, bemenének Lídiához, és mikor látták az atyafiakat, vigasztalák őket, és eltávozának.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában