2Királyok

4. fejezet

Elizeus megsokasítja az özvegy olaját

1 És kiálta egy asszony a próféták fiainak feleségei közül Elizeushoz, és monda: A te szolgád, az én férjem meghalt. Te tudod, hogy a te szolgád félte az Urat. Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy néki szolgái legyenek. 3Móz 25,39

2 Monda néki Elizeus: Mit cselekedjem veled? Mondd meg nékem, mi van a házadban? Monda az: A te szolgálóleányod házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. 1Kir 17,12-16

3 Akkor monda: Menj el, kérj ott kinn minden te szomszédidtól üres edényeket, de ne keveset!

4 És menj be, és zárkózzál be magad a te fiaiddal, és tölts az olajból mindenik edénybe, és a tele edényt állítsd félre!

5 És elment őtőle, és bezárkózott az ő fiaival, azok hordták néki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett.

6 És mikor megtöltötte az edényeket, monda az ő fiának: Hozz ide még egy edényt! Felele az: Nincs több edény. És akkor megállott az olaj.

7 És elment, és elmondá ezt az Isten emberének. Az pedig monda: Menj el, add el az olajat, és fizesd ki hiteleződet, te pedig és a te fiaid éljetek a maradékából!

Elizeus fiút ígér a sunemitának, és feltámasztja azt a halálból

8 És történt ebben az időben, hogy Elizeus Súnembe ment. Ott volt egy gazdag asszony, aki tartóztatá őt, hogy nála egyék kenyeret. És lőn, hogy valamikor csak arra járt, betért oda, hogy kenyeret egyék. Józs 19,17.18

9 És monda az asszony a férjének: Ímé, úgy veszem észre, hogy az az Isten embere, aki szüntelen erre jár által, szent ember. 1Kir 19,16

10 Csináljunk, kérlek, egy kicsiny felházat, és tegyünk abba néki egy ágyat, asztalt, széket és gyertyatartót, hogy mikor hozzánk jön, hadd térjen oda. 1Kir 17,9.17-23

11 És történt egy napon, hogy odament Elizeus, és megszállott a felházban, és megpihent ott.

12 És monda Géházinak, az ő szolgájának: Hívd ide azt a súnemitát! Előhívá azért azt, és eleibe álla.

13 Megmondotta volt pedig néki: Mondd meg néki: Ímé, nagy szorgalmatossággal szolgálsz nékünk, mit kívánsz, hogy cselekedjem veled? Nincs-é valami mondanivalód a király előtt vagy a sereg fővezére előtt? És monda az: Én az én nemzetségem között békességgel lakom.

14 Monda Elizeus: Mit lehetne tehát érette tennünk? Felele Géházi: Nincs fia, és a férje vénember.

15 És monda: Hívd ide! És amikor odahívta, megállott az ajtóban.

16 És monda Elizeus: Esztendő ilyenkorra fiút fogsz ölelni. És monda az: Ne, édes uram, Isten embere, ne mondj képtelen dolgot a te szolgálóleányodnak! 1Móz 18,10-12

17 És teherbe esék az asszony, és fiat szült abban az időben, amelyet megmondott volt Elizeus.

18 De mikor megnőtt a gyermek, történt, hogy egy napon kiment az ő atyjához, az aratókhoz,

19 és monda az ő atyjának: Jaj, fejem, jaj, fejem! És monda az ő atyja a szolgának: Vidd el őt az anyjához!

20 Ki mikor felvette őt, vivé az ő anyjához, és az az ölében tartá délig, és akkor meghalt.

21 És felméne az asszony, és az Isten emberének ágyára tevé őt, és az ajtót bezárván kijöve onnét.

22 És előhívatá az ő férjét, és monda: Kérlek, küldj ide nékem egyet a szolgák közül és egy szamarat, hadd menjek el hamar az Isten emberéhez, és mindjárt megjövök.

23 És az monda: Miért mégy őhozzá, ma nincs sem újhold, sem szombat? Felele az: Csak hagyd rám!

24 És megnyergelé a szamarat, és monda a szolgának: Hajtsd és siess, ne késlelj engem a menésben, hanem ha mondándom néked.

25 És elmenvén, juta az Isten emberéhez a Kármel hegyére. És mikor meglátá őt az Isten embere távolról, monda Géházinak, az ő szolgájának: Ímé, a súnemita ez! 2Kir 2,25; 1Kir 18,19

26 Fuss, kérlek, eleibe, és kérdezd meg tőle, ha békességben van-é mind ő, mind az ő férje, mind az ő gyermeke? Monda az: Békességben!

27 Mikor pedig az Isten emberéhez jutott a hegyre, átölelte az ő lábait; de Géházi odament, hogy elűzze őt. Az Isten embere azonban így szólt: Hagyj békét néki, mert megkeseredett az ő szíve, és az Úr eltitkolta tőlem, és nem jelentette meg nékem.

28 És monda az: Vajon én kértem-é fiat az én uramtól? Nemde nem mondám-é néked: Ne csalj meg engemet!

29 És monda Elizeus Géházinak: Övezd fel derekadat, és vedd kezedbe az én pálcámat, és menj el, ha valakivel találkozol, ne köszönj néki, és annak is, aki köszön néked, ne felelj, és az én pálcámat tedd a gyermek arcára! Lk 10,4

30 De a gyermeknek anyja monda: Él az Úr és él a te lelked, hogy el nem hagylak téged. Felkele azért, és követé őt.

31 Géházi pedig már előttük elment volt, és a pálcát a gyermek arcára fekteté, de nem szólott, és nem is eszmélt rá a gyermek. Azért visszatért eleibe, és megmondá néki, mondván: Nem támadt fel a gyermek.

32 És bement Elizeus a házba, és ímé, a gyermek ott feküdt halva az ő ágyán.

33 És bement, és bezárta az ajtót magára és a gyermekre, és könyörgött az Úrnak. 1Kir 17,19-22; Lk 8,54

34 És az ágyra felhágván, a gyermekre feküdt, és az ő száját a gyermek szájára tevé, szemeit szemeire, kezeit kezeire, és ráborult, és megmelegedék a gyermek teste.

35 Azután felállott, és egyszer alá és fel járt a házban, majd újra felment és reáborult. Akkor a gyermek prüsszente vagy hétszer, és felnyitá szemeit a gyermek.

36 Ő pedig szólítá Géházit, és monda: Hívd ide a súnemitát! És odahívá azt. És mikor odament, monda: Vedd a te fiadat!

37 Ki mikor bement, lábához esék, és leborula a földre, és az ő fiát fogván, kiméne.

Elizeus ehetővé teszi az ártalmas ételt, és kevésből sokakat jóllakat

38 Azután visszament Elizeus Gilgálba. Éhség vala pedig akkor az országban, és a próféták fiai ővele laknak vala. És monda az ő szolgájának: Tedd fel a nagy fazekat, és főzz valami főzeléket a próféták fiainak! 2Kir 2,15; 6,1

39 Kiméne azért egy a mezőre, hogy paréjt szedjen. És holmi vad indákra találván, teleszedé az ő ruháját azokról sártökkel, és mikor hazament, belevagdalta a fazékba főzeléknek, de nem tudta, hogy mi az.

40 Mikor azután feladták a férfiaknak, hogy egyenek, és ők enni kezdének a főzelékből, felkiáltának és mondának: Halál van a fazékban, Isten embere! És nem bírták megenni.

41 Ő pedig monda: Hozzatok lisztet! És beleveté azt a fazékba, és monda: Add fel immár a népnek, hadd egyenek! És nem volt már semmi rossz a fazékban. 2Móz 15,25

42 Jöve pedig egy férfi Baál Sálisából, és hoz vala az Isten emberének első zsengék kenyereit, húsz árpakenyeret és megzsendült gabonafejeket az ő ruhájában. De ő monda: Add a népnek, hadd egyenek!

43 Felele az ő szolgája: Minek adjam ezt száz embernek? Ő pedig monda ismét: Add a népnek, hadd egyenek, mert ezt mondja az Úr: Esznek, és még marad is. Jn 6,9-13; Mt 15,34-38

44 És őeleikbe adá, és evének, és még maradt is belőle az Úrnak beszéde szerint.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában