MÁTÉ EVANGÉLIUMA

15. fejezet

A törvényt kiforgató emberi szabályok

1 Akkor írástudók és farizeusok jőnek vala Jézushoz Jeruzsálemből, mondván:

2 Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak. 5Móz 4,2; Lk 11,38

3 Ő pedig felelvén monda nékik: Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által?

4 Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat! – és – Aki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon! 2Móz 20,12; 21,17

5 Ti pedig ezt mondjátok: Aki atyjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan, akár ne is tisztelje az ő atyját vagy anyját.

6 És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által.

7 Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ésaiás, mondván: Ésa 29,13

8 Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem.

9 Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.

10 És előszólítván a sokaságot, monda nékik: Halljátok és értsétek meg:

11 Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. 1Tim 4,4; Mt 12,34

12 Akkor hozzájárulván az ő tanítványai, mondának néki: Tudod-é, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak?

13 Ő pedig felelvén, monda: Minden palánta, amelyet nem az én mennyei Atyám plántált, kitépetik.

14 Hagyjátok őket! Vakoknak vak vezetői ők, ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek. Mt 23,24; Lk 6,39; Róm 2,19

15 Péter pedig felelvén, monda néki: Magyarázd meg nékünk ezt a példázatot!

16 Jézus pedig monda: Ti is értelem nélkül vagytok-é még?

17 Mégsem értitek-é, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik?

18 Amik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert.

19 Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. 1Móz 8,21

20 Ezek fertőztetik meg az embert, de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert.

A kananeus asszony kérése

21 És elmenvén onnét Jézus, Tírus és Sidon vidékeire tére.

22 És ímé, egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiált vala néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik.

23 Ő pedig egy szót sem felele néki. És az ő tanítványai hozzámenvén, kérik vala őt, mondván: Bocsásd el őt, mert utánunk kiált.

24 Ő pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz. Mt 10,6

25 Az asszony pedig odaérvén, leborula előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem!

26 Ő pedig felelvén, monda: Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.

27 Az pedig monda: Úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak.

28 Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint! És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva. Mt 8,10.13

Betegek gyógyulása

29 És onnét távozva, méne Jézus a Galilea tengere mellé, és felmenvén a hegyre, ott leüle. Mk 7,31

30 És nagy sokaság megy vala hozzá, vivén magukkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezék őket a Jézus lábai elé, és meggyógyítá őket.

31 Úgyhogy a sokaság álmélkodik vala, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak; és dicsőíték Izráel Istenét. Mk 7,37

Négyezer férfi megvendégelése

32 Jézus pedig előszólítván az ő tanítványait, monda: Szánakozom e sokaságon, mert három napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enniük. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy valamiképpen ki ne dőljenek az úton. Mt 14,14; Mk 8,1-10

33 És mondának néki az ő tanítványai: Honnét volna e pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk ily nagy sokaságot?

34 És monda nékik Jézus: Hány kenyeretek van? Ők pedig mondának: Hét, és néhány halunk.

35 És parancsolá a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földön.

36 És vévén a hét kenyeret és a halakat, és hálákat adván, megtöré, és adá az ő tanítványainak, a tanítványok pedig a sokaságnak.

37 És mindnyájan evének, és megelégedének, és fölszedék a maradék darabokat hét teli kosárral.

38 Akik pedig ettek vala, négyezren valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül.

39 És elbocsátván a sokaságot, beszálla a hajóba, és elméne Magdala határaiba.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában