Ésaiás

29. fejezet

Jeruzsálem ostroma és megmenekülése

1 Jaj Árielnek, Árielnek, a városnak, ahol Dávid lakott! Esztendőt esztendőhöz adjatok, és forogjanak az ünnepek!

2 És én megszorítom Árielt, és lesz fájdalom és siralom, és lesz nékem, mint Áriel.

3 Körülveszlek táborral, és bezárlak tornyokkal, és erősségeket állatok ellened. Jer 6,3-6

4 És megaláztatván, a földből szólsz, és porból morog beszéded, szavad olyan lesz, mint halottidézőé, a földből és porból sipog* beszéded. Ésa 8,19

5 Ellenségidnek sokasága olyan lesz, mint az apró por, és mint a repülő polyva az erőszakosok sokasága, és lesz hamar és hirtelen.

6 A Seregek Urától látogattatik meg mennydörgéssel, földindulással, nagy zúgással, forgószéllel, viharral és emésztő tűzi lánggal. Zsolt 83,16; Ésa 28,17; 30,30

7 Mint éjjeli álomlátás, olyan lesz minden pogányoknak sokasága, akik hadakoznak Áriel ellen, s akik hadakoznak ellene és vára ellen, és őt megszorítják.

8 És lesz, mint mikor álmodik az éhező, és ímé, eszik, és midőn fölserken, üres a hasa, és mint mikor álmodik a szomjazó, és ímé, iszik, és midőn fölserken, ímé, szomjas, és lelke eped. Így lesz minden pogányoknak sokasága, akik hadakoznak Sion hegye ellen.

A nép vaksága

9 Ámuljatok és bámuljatok, vakítsátok magatokat, és megvakultok! Részegek, de nem bortól, tántorognak, de nem részegítő italtól. Ésa 51,17; Jer 13,13

10 Mert rátok önté az Úr a mély álomnak lelkét, és bezárta szemeiteket, a prófétákat, és fejeiteket, a nézőket befedezte. Róm 11,8

11 És lesz mind e látás néktek, mintegy bepecsételtetett írás beszédei, amelyet odaadnak egy írástudónak, mondván: Olvasd, kérlek! És ő szól: Nem tudom, mert bepecsételtetett. Dán 12,4.9; Jel 5,1-3

12 És ha e levelet annak adják, aki nem tud írást, mondván: Olvasd el, kérlek! Ő így szól: Nem tudok írást.

13 És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgyhogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Mt 15,8.9; Zsolt 78,34-36

14 Ezért én is csodásan cselekszem ismét e néppel, nagyon csodálatosan, és bölcseinek bölcsessége elvész, és értelmeseinek értelme eltűnik. 1Kor 1,19; Ésa 19,11-14; Abd 1,8

15 Jaj azoknak, akik az Úrtól mélységesen elrejtik tanácsukat, és akik a sötétségben szoktak cselekedni, mondván: Ki lát minket, és ki ismer minket? Zsolt 94,7-9; Mt 23,13; 1Kor 4,5

16 Mily együgyűek vagytok! Avagy a fazekas olyan, mint az agyag, hogy így szóljon a csinálmány csinálójának: Nem csinált engem! És az alkotmány ezt mondja alkotójának: Értelmetlen! Róm 9,20

Csodálatos átalakulás

17 Nemde kevés idő múltán a Libanon termőfölddé lesz, és a termőföld erdőnek tartatik? Ésa 32,15

18 És meghallják ama napon a siketek az írás beszédeit, és a homályból és sötétből a vakoknak szemei látni fognak. Ésa 35,5; Mt 11,5

19 És nagy örömük lesz a szenvedőknek az Úrban, és a szegény emberek vigadnak Izráel Szentjében. Zsolt 22,27-30; 37,11

20 Mert a kegyetlen elveszett, és a csúfoló elpusztult, és kivágattak a hamisságnak minden őrei, 1Sám 2,4.5; Mik 2,1

21 kik az embert elítélik egy szóért, és tőrt vetnek annak, aki őket a kapuban megfeddi, és elejtik csalárdul az igazat. Ám 5,10; Jer 18,18

22 Ezért így szól az Úr Jákób házáról, ő, aki megváltá Ábrahámot: Nem szégyenül meg többé Jákób, és nem sápad meg többé az ő orcája. 1Móz 12,1-3; Zsid 11,8

23 Ha látni fogják gyermekei kezeim munkáját közöttük, megszentelik nevemet, megszentelik Jákób Szentjét, és félik Izráel Istenét. Ésa 54,1.8.13

24 És megismerik a tévelygő lelkűek az értelmet, és akik zúgolódnak, tanulságot tanulnak. Ésa 29,18

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában