Ésaiás

19. fejezet

Egyiptom elleni jövendölés

1 Jövendölés Egyiptom ellen. Ímé, az Úr könnyű felhőre ül, és bemegy Egyiptomba, és megháborodnak előtte Egyiptomnak bálványai, és az egyiptomiak szíve megolvad őbennük. Zsolt 18,11; 104,3; Dán 7,13; Mt 24,30; Jel 1,7; 14,14

2 És összeveszítem az egyiptomiakat az egyiptomiakkal, és egyik hadakozik a másik ellen, ki-ki felebarátja ellen, város város ellen és ország ország ellen.

3 És elfogyatkozik az egyiptomiak lelke őbennük, és az ő tanácsát elnyelem, és tudakoznak a bálványoktól, szemfényvesztőktől, halottidézőktől és jövendőmondóktól.

4 És adom az egyiptomiakat kemény úrnak kezébe, és kegyetlen király uralkodik rajtuk – szól az Úr, a Seregeknek Ura.

5 És elfogyatkoznak a tenger vizei, és a folyam kiszárad és elapad.

6 És büdösséget árasztanak a folyamok, elfogynak és kiszáradnak Egyiptomnak patakjai, nád és sás ellankadnak.

7 A pázsit a folyó mellett, a folyónak partján és a folyónak minden veteménye megszárad, elporlik és nem lészen.

8 És keseregnek a halászok, és gyászolnak mind, akik a folyóba horgot vetni szoktak, és akik a vizek színén hálót vetnek ki, búsulnak.

9 És megszégyenülnek a fésült len készítői és a gyolcs szövői.

10 Hatalmasaik megtöretnek, és minden napszámosaik bánkódnak lelkükben.

11 Bizony bolondok Zoán fejedelmei, a fáraó bölcs tanácsosai egy eszét veszített tanács. Mi módon mondjátok a fáraónak: Bölcsek fia vagyok, régi királyoknak fia?

12 Ugyan hol vannak bölcseid, hogy megjelentsék néked, és tudják, hogy mit végzett a Seregeknek Ura Egyiptom felől?

13 Megbolondultak Zoán fejedelmei, és csalódtak Nóf fejedelmei, és elámíták az egyiptomiakat törzseik szegletkövei.

14 Az Úr beléje önté a szédelgés lelkét, hogy Egyiptomot elhitessék minden dolgaiban, miként a részeg tántorog az ő okádása felett. Ésa 28,8; Péld 26,11

15 És nem lesz Egyiptomnak semmi munkája, amelyet cselekednék a fő és fark, a pálmaág és a káka. Ésa 9,15

Egyiptom egyesülése Asszíriával és Izráellel az igaz Isten imádására

16 Ama napon olyan lesz Egyiptom, mint az asszonyok, retteg és fél a Seregek Ura kezének felemelésétől, amelyet fölemel ellene.

17 És Júda földje félelmére lesz Egyiptomnak, valaki csak említi azt előtte, már fél a Seregek Urának tanácsáért, amelyet ő végzett felőle.

18 Ama napon lesz öt város Egyiptomnak földjén, amelyek Kánaán nyelvén szólanak, és esküsznek a Seregeknek Urára. Az egyik „pusztulás városának” neveztetik. 5Móz 6,13

19 Ama napon oltára lesz az Úrnak Egyiptom földjének közepette, és határán egy oszlop az Úrnak. Mal 1,11

20 És lesz jegyül és bizonyságul a Seregek Urának Egyiptom földjén, hogyha kiáltanak az Úrhoz a nyomorgatók előtt, hogy küldjön nékik megtartót és fejedelmet, és őket megszabadítsa. Zak 14,9

21 És megismerteti magát az Úr Egyiptommal, és megismeri Egyiptom az Urat ama napon, és szolgálják véres áldozattal és ételáldozattal, és fogadnak fogadást az Úrnak, és teljesítik. Zsolt 87,4

22 De ha megveri az Úr Egyiptomot, megvervén, meggyógyítja, és megtérnek az Úrhoz, és ő meghallgatja és meggyógyítja őket. Zak 14,16

23 Ama napon út lesz Egyiptomból Asszíriába, és Asszíria megy Egyiptomba, Egyiptom meg Asszíriába, és Egyiptom Asszíriával az Urat tiszteli.

24 Ama napon Izráel harmadik lesz Egyiptom és Asszíria mellett, áldás a földnek közepette,

25 melyet megáld a Seregeknek Ura, mondván: Áldott népem, Egyiptom! És kezem munkája, Asszíria! És örökségem Izráel! Ésa 2,4

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában