Zakariás

14. fejezet

Jeruzsálem veszedelme

1 Ímé, eljön az Úrnak napja, és a te prédádat felosztják benned.

2 Mert minden népet ütközetre gyűjtök Jeruzsálemhez, és megszállják a várost, és kirabolják a házakat, megszeplősítik az asszonyokat. És a város fele számkivetésbe megy, de a nép maradéka nem gyomláltatik ki a városból.

3 Mert eljön az Úr, és harcol azok ellen a népek ellen, amint harcolt vala ama napon, a harcnak napján. Ésa 42,13; 2Móz 14,19-27

4 És azon a napon az Olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az Olajfák hegye közepén kettéválik: kelet felé és nyugat felé, igen nagy völggyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad.

5 És az én hegyem völgyébe futtok, mert a hegyközi völgy Azálig nyúlik, és úgy futtok, amint futottatok a földindulás elől Uzziásnak, Júda királyának napjaiban. Bizony eljő az Úr, az én Istenem, és minden szent vele.

6 És úgy lesz azon a napon: Nem lesz világosság, a ragyogó testek összezsugorodnak.

7 De lesz egy nap, amelyet az Úr tud, se nappal, se éjszaka, és világosság lesz az estének idején. Ésa 30,26

Isteni szabadítás

8 És e napon lesz, hogy élő vizek jőnek ki Jeruzsálemből, fele részük a napkeleti tenger felé, fele részük pedig a nyugati tenger felé, és nyárban és télben is úgy lesz.

9 És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lészen, és a neve is egy.

10 Az egész föld síksággá változik Gebától kezdve Rimmonig, déli irányban Jeruzsálem felé, és felmagasztaltatik, és a maga helyén marad a Benjámin kapujától az első kapu helyéig, a Szeglet-kapuig, és a Hananéel tornyától a király sajtójáig.

11 És lakni fognak benne, és nem éri többé pusztulás, és bátorságban lakoznak Jeruzsálemben.

Az ellenségek büntetése

12 És ez lesz a csapás, amellyel megcsapkod az Úr minden népet, amelyek Jeruzsálem ellen gyülekeznek: Megsenyved a húsuk, és pedig amíg lábaikon állnak, szemeik is megsenyvednek gödreikben, nyelvük is megsenyved szájukban.

13 És azon a napon lesz, hogy az Úr nagy háborúságot támaszt közöttük, úgy, hogy ki-ki a maga társának kezét ragadja meg, és a maga társának keze ellen emeli fel kezét.

14 Sőt még Júda is harcolni fog Jeruzsálem ellen, és összegyűjtetik a körös-körül lakó népek minden gazdagsága: arany, ezüst és igen sok ruha.

15 És éppen olyan csapás lesz a lovakon, öszvéreken, tevéken, szamarakon és mindenféle barmokon, amelyek e táborban lesznek, amilyen ez a csapás.

Isten országának dicsősége és elterjedése

16 És lészen, hogy akik megmaradnak mindama népek közül, amelyek Jeruzsálem ellen jőnek: esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a Seregek Urának, és megünnepeljék a sátorok ünnepét. 5Móz 16,13

17 És lészen, hogy aki nem megy fel e föld nemzetségei közül Jeruzsálembe, hogy hódoljon a királynak, a Seregek Urának, nem lészen azokra eső.

18 És ha nem megy fel, vagy nem jön fel az egyiptomi nemzetség, őrájuk sem lészen. De lészen az a csapás, amellyel megcsapkodja az Úr a népeket, akik nem mennek fel a sátorok ünnepét megünnepelni.

19 Ez lészen Egyiptomnak büntetése, és mindama népek büntetése, akik nem mennek fel a sátorok ünnepét megünnepelni.

Minden az Úrnak szentelt lesz

20 Azon a napon a lovak csengettyűin is ez lesz: Az Úrnak szenteltetett. És a fazekak az Úrnak házában olyanokká lesznek, mint az oltár előtt való medencék.

21 És Jeruzsálemben és Júdában minden fazék a Seregek Urának szenteltetik, és eljőnek mind, akik áldozni akarnak, és választanak Istenük, és főznek azokban. És nem lészen többé kananeus a Seregek Urának házában e napon. Ésa 35,8

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában