Ésaiás

30. fejezet

Jaj azoknak, kik Egyiptomhoz menekülnek!

1 Jaj a pártos fiaknak – így szól az Úr –, akik tervet visznek véghez nélkülem, és szövetséget kötnek, de nem lelkem által, hogy bűnre bűnt halmozzanak!

2 Akik Egyiptomba szállanak alá, és számat nem kérdezik meg, hogy meneküljenek a fáraónak oltalmába, és Egyiptom árnyékába rejtőzködjenek.

3 És lesz néktek a fáraó oltalma szégyentekre, és az elrejtőzködés Egyiptom árnyékában gyalázatotokra.

4 Mert már Zoánban voltak fejedelmei, és követei Hánesig érkezének.

5 Megszégyenülnek mind a nép miatt, amely nem használ nékik, amely nem segít és nem használ, sőt szégyenükre és gyalázatukra lesz.

6 Jövendölés dél barma ellen: A nyomor és szorongatás földjén keresztül, ahonnan nőstény és hím oroszlán és viperák és szárnyas sárkányok jőnek ki, viszik szamárcsikók hátán gazdagságukat, és a tevéknek púpján kincsüket a népnek, amely pedig nem használ. Ésa 14,29; 5Móz 8,15

7 Hitvány és üres Egyiptom segítsége, ezért nevezem őt nagyszájúnak, aki veszteg ül.

8 Most menj, írd ezt táblára náluk, és jegyezd föl könyvbe ezt, hogy megmaradjon az utolsó napra bizonyságul örökre! Ésa 8,1; 5Móz 31,19.21.26

9 Mert pártütő nép ez, apát megtagadó fiak, fiak, kik nem akarják hallani az Úr törvényét, Péld 30,9

10 kik ezt mondják a látóknak: Ne lássatok! És a prófétáknak: Ne prófétáljatok nékünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat, prófétáljatok csalárdságokat! 1Kir 22,8; Jer 38,4; Ám 2,12; Mik 2,6.11

11 Hagyjátok el az utat, térjetek le már ez ösvényről, vigyétek el előlünk Izráelnek Szentjét! Jób 21,14; ApCsel 19,9.23; Zsolt 139,24

12 Azért így szól Izráel Szentje: Mivel megutáltátok e beszédet, és bíztok a nyomorgatásban és a hamisságban, és ezekre támaszkodtok,

13 azért e bűn olyan lesz tinéktek, mint a leesendő falhasadék, amely már kiáll a magas kőfalon, amelynek aztán nagy hirtelen jő el romlása. Zsolt 62,4

14 És romlása olyan lesz, mint a fazekasok edényének romlása, amely kímélés nélkül eltöretik, és nem találni töredéki közt oly cserepet, amelyen tűzhelyről tüzet lehetne vinni, avagy vizet meríteni a tócsából.

15 Mert így szól az Úr Isten, Izráelnek Szentje: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna, csöndességben és reménységben erősségtek lett volna, de ti nem akarátok.

16 Hanem ezt mondátok: Nem, sőt lóra ülvén, futunk. Ezért futnotok kell. És gyors paripán elvágtatunk. Ezért gyorsak lesznek üldözőitek.

17 Ezer fut egynek riasztására, ötnek riasztására mind elfuttok, mígnem úgy maradtok, mint egy szál fenyő a hegytetőn, mint egy zászló a halmon. 3Móz 26,8

Jó azoknak, kik az Úr erejében bíznak

18 S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr. Boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Péld 16,20; Zsolt 2,12

19 Mert te, nép, mely Sionon Jeruzsálemben lakol, nem fogsz te sírni többé, bizton könyörül rajtad ő kiáltásod szavára. Mihelyt meghallja, megfelel néked.

20 És ád néktek az Úr kenyeret a keserűségben, és a nyomorban vizet, és nem kell többé elrejtőzködniük tanítóidnak, hanem szemeid tanítóidra néznek. 1Kir 22,27; Ez 4,16-17

21 És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: Ez az út, ezen járjatok, ha jobbra és ha balra elhajoltok.

22 És megutáljátok megezüstözött bálványaitokat és megaranyozott képeiteket. Kiszórod őket, mint az undokságot: Ki innen! – szólsz nékik. Ésa 31,7

23 És ád esőt a magra, amellyel a földet beveted, és a kenyér, a föld termése, bő és tápláló lesz, és széles mezőn legelnek nyájaid ama napon. 3Móz 26,3.4

24 A barmok és a szamarak, amelyek a földet szántják, sózott abrakkal élnek, amelyet megszórtak lapáttal és villával. 5Móz 22,10

25 És lesznek minden magas hegyen és emelkedettebb halmon patakok, folyamok a nagy öldöklés napján, mikor a tornyok leomlanak. Ésa 2,12.15

26 És a holdnak fénye olyan lesz, mint a napnak fénye, és a napnak fénye hétszer nagyobb lesz, olyan, mint hét napnak napfénye ama napon, amelyen az Úr beköti népe romlását, és vereségének sebét meggyógyítja!

Ítélet Asszíria felett

27 Ímé, az Úr neve jő messziről, haragja ég, és sötét gomolygó füstje. Ajkai rakvák haraggal, és nyelve, mint emésztő tűz! Zsolt 44,6; 54,3; Hós 5,14.15

28 Lehelete, mint megáradott patak, amely torkig ér, hogy megrostálja a népeket pusztulás rostájában, és tévelygés zabláját vesse a népségek szájába. Ésa 41,16; 37,29; Jer 15,7; Ez 5,2

29 És fölzendül éneketek, mint a szent ünnepnek éjszakáján, és örvendez szívetek, mint azé, aki sípolva megy az Úr hegyére, Izráel kőszálához. 5Móz 16,16; Zsolt 122,4

30 És megzendíti az Úr dicsőséges szavát, karjának lesújtását megmutatja megbúsult haragjában és emésztő tűz lángjában vízáradással, zivatarral és jégeső kövével.

31 Mert az Úrnak szavától megretten Asszíria, veri azt akkor vesszővel.

32 És a büntető vessző minden sújtását, amelyet az Úr mérend reá, dobokkal és citerákkal fogjátok kísérni, és ő kezét fel-felemelvén, harcol ellene. Zsolt 68,26; Ésa 10,5.15.24-26

33 Mert készen van a szörnyű tűzhely régen, készen áll az már a királynak is, mélyen és szélesen csinálta azt, máglyájában tűz és fa bőven. Az Úr fuvallata gyújtja meg azt, mint kénköves patak. Jel 19,20

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában