Ésaiás

14. fejezet

Izráel megszabadítása. Diadalének a babiloni király bukásáról

1 Mert könyörül az Úr Jákóbon, és ismét elválasztja Izráelt, és megnyugtatja őket földjükön. És a jövevény hozzájuk adja magát, és a Jákób házához csatlakoznak.

2 És felveszik őket a népek, és elviszik őket lakhelyükre, és Izráel háza bírni fogja őket az Úr földjén szolgák és szolgálók gyanánt. És foglyaik lesznek foglyul vivőik, és uralkodnak nyomorgatóikon.

3 És majd ama napon, amelyen nyugalmat ád néked az Úr fáradságodtól és nyomorúságodtól és ama kemény szolgálattól, amellyel szolgálnod kellett,

4 e gúnydalt mondod Babilon királya felett, és szólsz: Miként lőn vége a nyomorgatónak, a szolgaság házának vége lőn!

5 Eltörte az Úr a gonoszok pálcáját, az uralkodóknak vesszejét.

6 Aki népeket vert dühében szüntelen való veréssel, leigázott népségeket haraggal, kergettetik feltartózhatlanul.

7 Nyugszik, csöndes az egész föld. Ujjongva énekelnek.

8 Még a ciprusok is örvendenek rajtad, a Libanon cédrusai ezt mondják: Mióta te megdőltél, nem jő favágó ellenünk. Ésa 37,24

9 Alant a sír megindul temiattad megérkezésedkor, miattad felriasztja árnyait, a föld minden hatalmasit, felkölti székeikről a népek minden királyait.

10 Mind megszólalnak, és ezt mondják néked: Erőtlenné lettél te is, miként mi, hozzánk hasonlatos levél.

11 Kevélységed és lantjaid zengése a sírba szállt. Fekvő ágyad férgek, és takaró lepled pondrók! Jób 17,13

12 Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál!

13 Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Ésa 10,13; 37,24; 2Thessz 2,4

14 Felibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.

15 Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe.

16 Akik látnak, rád tekintenek, és elgondolják: Ez-é a föld ama háborgatója, aki királyságokat rendített meg?

17 Aki a föld kerekségét pusztasággá tette, városait lerontá, és foglyait nem bocsátá haza?

18 A népeknek minden királyai dicsőségben nyugosznak, ki-ki az ő sírjában.

19 Te pedig messze vettetel sírodtól, mint valami hitvány gally, takarva megölettekkel, fegyverrel átverettekkel, sziklasírba leszállókkal, mint valami eltapodott holttest!

20 Nem egyesülsz velük a sírban, mert elpusztítád földedet, megölted népedet. Nem él sokáig a gonoszok magva sem! Jób 18,17-21

21 Készítsetek öldöklést az ő fiainak atyáik vétkéért, hogy fel ne keljenek, és örökségül bírják e földet, és városokkal töltsék be e földnek színét!

22 És felkelnek őellenük – szóla a Seregeknek Ura –, és kivágom Babilon nevét és maradékát, fiait és unokáit – szól az Úr –,

23 és a sündisznónak örökségévé és állóvizek tavává teszem azt, és elsöpröm azt a pusztítás seprőjével – szól a Seregeknek Ura.

Az asszírok és filiszteusok pusztulása

24 Megesküdött a Seregeknek Ura, mondván: Úgy lészen, mint elgondolám, úgy megy véghez, mint elvégezém.

25 Megrontom Asszíriát földemen, és megtapodom hegyeimen, és eltávozik róluk igája, és terhe válláról eltávozik. Ésa 9,4; 10,27

26 Ez az elvégezett tanács az egész föld felől, és ez ama felemelt kéz minden népek fölött. Ésa 9,12.17.21; 10,4; 5,25

27 Mert a Seregek Ura végezte, és ki teszi azt erőtelenné? Az ő keze fel van emelve. Ki fordítja el azt?

28 Amely esztendőben meghalt Akház király, akkor lőn e jövendölés.

29 Ne örvendj oly nagyon Filisztea, hogy eltört a téged verőnek vesszeje, mert a kígyó magvából baziliszkusz jő ki, amelytől szárnyas sárkány származik.

30 És legelnek a szegényeknek elsőszülöttei, és a szűkölködők bátorsággal nyugosznak, és én kivesztem gyökeredet éhséggel, és maradékodat megölik.

31 Jajgass kapu, kiálts város! Remeg egész Filisztea, mivel füst jő észak felől, és nem marad el seregeiből egy sem! Ésa 5,26

32 És mit felelnek a népek követei? Azt, hogy az Úr veté meg a Sion alapját, és abban bíznak népe szegényei.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában