Ésaiás

5. fejezet

Példázat az Úr terméketlen szőlőjéről

1 Hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről! Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen. Jer 2,21; Mt 21,33; Lk 20,9

2 Felásta, és megtisztítá kövektől, nemes vesszőt plántált belé, és közepére tornyot építtetett, sőt benne már sajtót is vágatott. És várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vadszőlőt termett!

3 Mostan azért, Jeruzsálem lakosi és Juda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között!

4 Mit kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett?!

5 Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel: elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapodtassék. Zsolt 80,13.14

6 És parlaggá teszem: nem metszetik és nem kapáltatik meg, tövis és gaz veri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak.

7 A Seregek Urának szőlője pedig Izráel háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése. És várt jogőrzésre, s ím lőn jogorzás, és irgalomra, s ím lőn siralom! Jer 31,20

Isteni ítélet

8 Jaj azoknak, akik a házhoz házat ragasztanak, és mezőt foglalnak a mezőkhöz, míg egy helyecske sem marad, és csak ti magatok laktok itt e földön! Mik 2,2

9 Hallásomra megesküdt a Seregeknek Ura, hogy sok házak pusztasággá lesznek, a nagyok és szépek lakos nélkül,

10 mert tíz hold szőlő egy báth bort ereszt, és egy hómer mag egy efát terem.

11 Jaj azoknak, akik jó reggelen részegítő ital után futkosnak, és mulatnak estig, és bor hevíti őket. Péld 23,29.30

12 És citera, lant, dob, síp és bor van lakodalmukban, de az Úrnak dolgát nem tekintik meg, és nem látják kezeinek cselekedetét. Zsolt 28,5; Ám 6,5.6.9

13 Ezért fogságba megy népem, mivelhogy tudomány nélkül való, és főemberei éhen halnak, és sokasága szomjú miatt eped meg.

14 Azért a sír kiszélesíti torkát, és feltátja száját szertelen, és leszállnak abba népem főemberei és zajongó sokasága és minden örvendezői.

15 És porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és a nagyok szemei megaláztatnak. Ésa 2,11.17

16 És felmagasztaltatik a Seregeknek Ura az ítéletben, s a szent Isten megszenteli magát igazságban. Ésa 24,23

17 És bárányok legelnek ott, mint legelőjükön, s a gazdagoknak romjain idegenek élnek.

18 Jaj azoknak, akik a vétket hazugságnak kötelein vonszák, és a bűnt mint szekeret köteleken,

19 akik ezt mondják: Siessen, és tegye hamar munkáját, hogy lássuk, s közelítsen és jöjjön el Izráel Szentjének tanácsa, hogy tudjuk meg! 2Pt 3,4

20 Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá, s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!

21 Jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt! Péld 3,7; Róm 12,16

22 Jaj azoknak, akik hősök borivásban és híresek részegítő ital vegyítésében,

23 akik a gonoszt ajándékért igaznak mondják, és az igazak igazságát elfordítják tőlük! Péld 17,15

24 Ezért, mint a polyvát megemészti a tűznek nyelve, és az égő széna összeomlik: gyökerük megrothad, virágjuk, mint a por elszáll, mert a Seregek Urának törvényét megvetették, és Izráel szentjének beszédét megutálták. Jób 18,16; Ám 2,9; Mal 4,1

25 Ezért gerjedt fel az Úrnak haragja népe ellen, és felemelé rá kezét, és megveri, hogy a hegyek megrendülnek, és holttestük szemétként fekszik az utcán. Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van. Ésa 9,11-16

26 És zászlót emel a távoli népeknek, és süvölt a föld határán lakozóknak, és ímé, hamarsággal könnyen eljőnek.

27 Nem lesz köztük egy is elfáradott, sem tántorgó; nem szunnyad, és nem aluszik; derekának öve sem oldódik meg, és nem szakad el saruja szíja sem.

28 Nyilai élesek, és minden ő kézívei felvonvák, lovai körme, miként a kova, és kerekei, mint a forgószél.

29 Ordítása, mint az oroszláné, és ordít, mint az oroszlánkölykök, és morog, s prédát ragad s elviszi, és nincs, aki elvegye tőle. Jer 2,15; 4,7; Zsolt 74,4

30 És rámordul ama napon, mint tenger mormolása. És ő a földre néz, de ímé, ott sűrű sötétség, és a nap meghomályosodik a ráborult homályban. Ésa 8,22; Ám 8-9

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában