Ésaiás

2. fejezet

Sionból kiárad az üdvösség és a béke minden népre, de előbb eléri a büntetés a bálványimádó Izráelt

1 Ésaiásnak, Ámós fiának beszéde, amelyet látott Júda és Jeruzsálem felől.

2 Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok. Mik 4,1-2

3 És eljönnek sok népek, mondván: Jertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Zsolt 67,3

4 Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett. És csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul. Mik 4,3-4; Hós 2,17

5 Jákóbnak háza! Jertek, járjunk az Úrnak világosságában! Zsolt 89,16; 27,1; Péld 6,23

6 Mert elhagytad, Uram, a te népedet, Jákób házát, mivel telvék napkeleti erkölcsökkel, és szemfényvesztők, mint a filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek szövetséget. Zsolt 89,39; Mik 5,12

7 És betelt földje ezüsttel és arannyal, és nincs szere-száma kincseinek. Betelt földje lovakkal, és nincs szere-száma szekereinek.

8 És betelt földje bálványokkal, és kezeik csinálmányának hajolnak meg, mit ujjaik csináltak. Jer 2,28; Ésa 44,15

9 Ezért porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és meg nem bocsátsz nékik.

10 Menj be a kősziklába, és rejtőzzél el a porba az Úr félelme elől, és az ő nagyságának dicsősége előtt! Ésa 26,20; Jel 6,15-17

11 A kevély szemű közember megaláztatik, és a főemberek magassága porba hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel ama napon. Ésa 5,15

12 Mert a Seregek Urának napja eljő minden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik.

13 És Libanon minden cédrusai ellen, amelyek magasak és felemelkedettek, s Básánnak minden tölgyfái ellen, Zak 11,1.2; Ésa 10,33.34; 14,8

14 minden magas hegyek ellen, és minden felemelkedett halmok ellen,

15 minden magas torony ellen, és minden erős kőfal ellen,

16 és Tarsisnak minden hajói ellen, és minden gyönyörűséges drágaságok ellen. Ésa 23,14; Ez 27,25

17 És porba hajtatik a közember kevélysége, és megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel ama napon.

18 És a bálványokat teljességgel elveszti. Zak 10,2

19 És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba az Úr félelme elől és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.

20 Ama napon odadobja az ember ezüstbálványait és aranybálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon, a vakondokoknak és denevéreknek. Ésa 30,22; 31,7

21 Hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékiba az Úr félelme elől és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában