Ésaiás

3. fejezet

Ítélet a nép bűnei, különösen a nők hiúsága felett

1 Oh, szűnjetek meg hát az emberben bízni, akinek egy lehelet van orrában, mert hát ugyan mire becsülhető ő? 1Móz 2,7; Zsolt 104,29.30; 118,8.9; 146,4

2 Mert ímé, az Úr, a Seregeknek Ura elveszi Jeruzsálemből és Júdából a támaszt és a táplálót, a kenyérnek minden erejét és a víznek minden erejét, 3Móz 26,26; Ez 4,16; 5,16

3 az erőst és hadakozót, bírót és prófétát, jóst és öreget, JSir 2,9.20

4 az ötvenedes hadnagyot, a tisztes embert, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázsláshoz értőt.

5 És adok nékik gyerkőcöket fejedelmekül, és gyermekek uralkodnak rajtuk. Préd 10,13

6 És nyomorba jut a nép. Egyik a másik ellen, ki-ki az ő társa ellen támad, a gyermek az öreg ellen, becstelen a tisztes ellen.

7 És ha valaki megragadja atyja nemzetségéből való rokonát, mondván: Néked ruhád van, légy fejedelmünk, és e romlás kezed alatt legyen!

8 Ez ama napon így fog felkiáltani: Nem leszek sebkötöző, házamban is nincsen kenyér, és nincs ruha! Ne tegyetek engem e nép fejedelmévé!

9 Mert megromlott Jeruzsálem, és Júda elesett, mert nyelvük és cselekedeteik az Úr ellen vannak, hogy az ő dicsőséges szemeit ingereljék.

10 Arcuk tekintete tesz ellenük bizonyságot, bűneikkel Sodoma módjára kérkednek, nemhogy eltitkolnák. Jaj lelküknek! Mert maguk szereztek maguknak gonoszt. 1Móz 18,20; Hós 7,10

11 Mondjátok az igaznak, hogy jól lészen dolga, mert cselekedeteik gyümölcsével élnek. Zsolt 37,37-40; 58,12; Róm 2,6-9

12 Jaj a gonosznak, gonoszul lesz dolga, mert kezeinek cselekedete szerint fizetnek néki.

13 Népem nyomorgatói gyermekek, és asszonyok uralkodnak rajta. Népem! A te vezéreid hitetők, és ösvényidnek útját elrejtik előled. Mt 23,13; Ésa 9,16

14 Előálla perelni az Úr, és itt áll ítélni népeket.

15 Az Úr törvénybe megy népe véneivel és fejedelmivel. Hiszen ti lelegeltétek a szőlőt, szegénytől rablott marha van házaitokban. Ésa 5,1-7

16 Mi dolog, hogy népemet összezúzzátok, és a szegények orcáját összetöritek? – ezt mondja az Úr, a Seregeknek Ura.

17 És szól az Úr: Mivel Sion leányai felfuvalkodtak, és felemelt nyakkal járnak, szemeikkel pillognak, és aprókat lépve járnak, és lábukkal nagy zengést-bongást szereznek.

18 Megkopaszítja az Úr Sion leányainak fejtetőjét, és az ő szemérmüket megmezteleníti.

19 Ama napon eltávolítja az Úr az ő lábaik zengő ékességét, a napocskákat és holdacskákat,

20 a fülönfüggőket, a karpereceket és a fátyolokat,

21 a pártákat, a lábláncokat, az öveket, a jó illattartókat és az ereklyéket,

22 a gyűrűket és az orrpereceket,

23 az ünneplő ruhákat, a palástokat, a nagy kendőket és az erszényeket,

24 a tükröket, a gyolcsingeket, a főkötőket és a keceléket.*

25 És lesz a balzsamillat helyén büdösség, az öv helyén kötél, és a felfodrozott haj helyén kopaszság, a szép köpenynek helyén zsákruha, és a szépség helyén homlokra sütött bélyeg.

26 Férfiaid fegyver által hullnak el, és vitézeid harcban.

27 És sírnak és gyászolnak kapui, és ő elpusztíttatván, a földön ül. JSir 1,1.2; 2,1-4

28 És megragad hét asszony egy férfit ama napon, mondván: A magunk kenyerét esszük, és a mi ruhánkba öltözködünk, csak hadd neveztessünk a te nevedről, és vedd le rólunk gyalázatunkat! 1Móz 30,23; Ésa 54,4

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában