MÁTÉ EVANGÉLIUMA

23. fejezet

Feddő beszéd a farizeusok és írástudók ellen. Jeruzsálem nagy bűnei és büntetése

1 Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak, Mk 12,38-40; Lk 11,39-52; 20,45-47

2 mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek.

3 Annak okáért, amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek! Mert ők mondják, de nem cselekszik. Mal 2,7.8

4 Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az ujjukkal sem akarják azokat illetni. Lk 11,46

5 Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik az ő homlokszíjaikat, és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét; 2Móz 13,9; 4Móz 15,38-39; 5Móz 11,13-22; Mt 6,1

6 és szeretik a lakomákon a főhelyet és a gyülekezetekben az elöl ülést, Mk 12,38-40; Lk 11,43

7 és a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket: Mester, Mester!

8 Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.

9 Atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van.

10 Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus.

11 Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok! Mt 20,26.27

12 Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Péld 29,23; Jób 22,29; Lk 14,11; 18,14; 1Pt 5,5

13 De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Lk 11,52

14 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek. Mk 12,40; Lk 20,47

15 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! Mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek, és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál.

16 Jaj néktek vak vezérek, akik ezt mondjátok: Ha valaki a templomra esküszik, semmi az, de ha valaki a templom aranyára esküszik, tartozik az. Mt 15,14

17 Bolondok és vakok, mert melyik nagyobb, az arany-é vagy a templom, amely szentté teszi az aranyat?

18 És: Ha valaki az oltárra esküszik, semmi az, de ha valaki a rajta lévő ajándékra esküszik, tartozik az.

19 Bolondok és vakok, mert melyik nagyobb, az ajándék-é vagy az oltár, amely szentté teszi az ajándékot? 2Móz 29,37

20 Aki azért az oltárra esküszik, esküszik arra és mindazokra, amik azon vannak.

21 És aki a templomra esküszik, esküszik arra, és arra, aki abban lakozik.

22 És aki az égre esküszik, esküszik az Isten királyi székére és arra, ki abban ül. Mt 5,34

23 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! Mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget; pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. 3Móz 27,30; Lk 11,42; Mik 6,8

24 Vak vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek.

25 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! Mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belül pedig rakvák azok ragadománnyal és mértékletlenséggel. Lk 11,39

26 Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen!

27 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. ApCsel 23,3

28 Éppen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.

29 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! Mert építitek a próféták sírjait, és ékesgetitek az igazak síremlékeit. Lk 11,47

30 És ezt mondjátok: Ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a próféták vérében.

31 Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a prófétákat. Lk 11,48; ApCsel 7,52

32 Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét!

33 Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gyehennának büntetését? Mt 3,7

34 Annak okáért ímé, prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok, és városról-városra üldöztök.

35 Hogy reátok szálljon minden igaz vér, amely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. Lk 11,50; 1Móz 4,8; 2Krón 24,20.21

36 Bizony mondom néktek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre.

37 Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik tehozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kiscsirkéit szárnya alá, és te nem akartad. Lk 13,34

38 Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok. 1Kir 9,7.8; Lk 13,35

39 Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Lk 13,35; Mt 21,9; Zsolt 118,26

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában