LUKÁCS EVANGÉLIUMA

13. fejezet

A galileaiak megöletése

1 Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki hírt mondának a galileabeliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette.

2 És felelvén Jézus, monda nékik: Gondoljátok-é, hogy ezek a galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi galileabelinél, mivelhogy ezeket szenvedték?

3 Nem, mondom néktek: Sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan, hasonlóképpen elvesztek.

4 Vagy az a tizennyolc, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-é, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél?

5 Nem, mondom néktek: Sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Lk 19,42-44; Mt 3,8-10

6 És ezt a példázatot mondá: Vala egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve, és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talála.

7 És monda a vincellérnek:* Ímé, három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok. Vágd ki azt! Miért foglalja a földet is hiába?

8 Az pedig felelvén, monda néki: Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg köröskörül megkapálom és megtrágyázom!

9 És ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt!

A tizennyolc éve beteg meggyógyítása szombatnapon

10 Tanít vala pedig szombat napon egy zsinagógában.

11 És ímé, vala ott egy asszony, kiben betegségnek lelke vala tizennyolc esztendőtől fogva, és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni.

12 És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedből!

13 És reáveté kezeit, és azonnal felegyenesedék, és dicsőíté az Istent.

14 Felelvén pedig a zsinagógafő, haragudva, hogy szombat napon gyógyított Jézus, monda a sokaságnak: Hat nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek azért, és gyógyíttassátok magatokat, és ne szombat napon!

15 Felele azért néki az Úr, és monda: Képmutató, szombat napon nem oldja-é el mindenitek az ő ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-é itatni? Mt 12,11

16 Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a Sátán megkötözött, ímé, tizennyolc esztendeje, nem kellett-é feloldani e kötélből szombat napon?

17 És mikor ezeket mondta, megszégyenülének mindnyájan, kik magukat néki ellenébe veték. És az egész nép örül vala mindazokon a dicsőséges dolgokon, amelyek őáltala lettek. Lk 13,12.13

Példázatok és beszédek Isten országáról

18 Monda pedig Jézus: Mihez hasonló az Isten országa? És mihez hasonlítsam azt? Mk 4,30

19 Hasonló a mustármaghoz, melyet az ember vévén, elvet az ő kertjében, és felnevelkedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain. Mt 13,31.32; Mk 4,31

20 És ismét monda: Mihez hasonlítsam az Isten országát?

21 Hasonló a kovászhoz, melyet az asszony vévén, három mérce lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele. Mt 13,33

22 És városokon és falvakon megy vala által, tanítva, és Jeruzsálembe menve. Mt 9,35; Mk 6,6

23 Monda pedig néki valaki: Uram, avagy kevesen vannak-é, akik üdvözülnek? Ő pedig monda nékik:

24 Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan – mondom néktek – igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. Mt 7,13.14; Mt 5,22-48; 10,37-39

25 Mikor már a gazda felkél, és bezárja az ajtót, és kezdetek kívül állani és az ajtót zörgetni, mondván: Uram! Uram! Nyisd meg nékünk, és ő felelvén, ezt mondja néktek: Nem tudom, honnét valók vagytok ti. Mt 25,10-12; Mt 7,21; 25,41-43

26 Akkor kezditek mondani: Teelőtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. Mt 7,22.23

27 De ezt mondja: Mondom néktek, nem tudom, honnét valók vagytok ti, távozzatok el éntőlem mindnyájan, kik hamisságot cselekesztek!

28 Ott lesz sírás és fogak csikorgatása, mikor látjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve. Mt 8,11.12; Ésa 65,13

29 És jőnek napkeletről és napnyugatról és északról és délről, és az Isten országában letelepednek.

30 És ímé, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Mt 19,30

Üzenet Heródesnek. Ítélet Jeruzsálem felett

31 Ugyanazon napon jövének őhozzá némelyek a farizeusok közül, mondván néki: Eredj ki és menj el innét, mert Heródes meg akar téged ölni.

32 És monda nékik: Elmenvén mondjátok meg annak a rókának: Ímé, ördögöket űzök ki, és gyógyítok ma és holnap, és harmadnapon elvégeztetem. Lk 18,31-33

33 Hanem nékem ma és holnap és azután úton kell lennem, mert nem lehetséges, hogy a próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el.

34 Jeruzsálem! Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik tehozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk az ő kiscsirkéit az ő szárnyai alá, és ti nem akarátok! Lk 19,42-44; Mt 23,37-39; Jn 11,47-53; Lk 19,47

35 Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok. És bizony mondom néktek, hogy nem láttok engem, mígnem eljő az idő, mikor ezt mondjátok: Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Mik 3,12; Lk 19,43.44; Lk 19,38

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában