LUKÁCS EVANGÉLIUMA

12. fejezet

Óvás képmutatástól és kishitűségtől

1 Ezenközben mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe, annyira, hogy egymást letapossák, kezdé az ő tanítványainak mondani: Mindenekelőtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás! Mt 16,6.12; Mk 8,15; Mt 23,5

2 Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jőne, és oly titok, mely ki ne tudódnék. Lk 8,17; Préd 12,16; Mt 10,26; Mk 4,22

3 Annak okáért amit a sötétben mondtatok, a világosságban fog meghallatszani; és amit fülbe súgtatok a rejtekházakban, azt a házak tetején fogják hirdetni.

4 Mondom pedig néktek, én barátaimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak. Jn 15,13-14; Mt 10,28

5 De megmondom néktek, kitől féljetek: Féljetek attól, aki minekutána megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen! Bizony, mondom néktek, ettől féljetek.

6 Nemde öt verebet meg lehet venni két filléren? És egy sincs azok közül Istennél elfelejtve. Mt 10,29.30

7 De néktek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok!

8 Mondom pedig néktek: Valaki vallást tesz énrólam az emberek előtt, az embernek Fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Mt 10,32.33

9 Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, megtagadtatik az Isten angyalai előtt. Lk 9,26; Mk 8,38

10 És ha valaki valamit mond az Emberfia ellen, megbocsáttatik annak, de annak, aki a Szentlélek ellen szól káromlást, meg nem bocsáttatik. Mt 12,31.32; Mk 3,29

11 Mikor pedig a zsinagógákba visznek benneteket, és a fejedelmek és hatalmasságok elé, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok védelmetekre, vagy mit mondjatok, Mt 10,18-20; ApCsel 4,7.8

12 mert a Szentlélek azon órában megtanít titeket, mit kell mondanotok.

Óvás telhetetlenségtől és aggódástól

13 Monda pedig néki egy a sokaság közül: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!

14 Ő pedig monda néki: Ember, ki tett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá?

15 Monda azért nékik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. 1Tim 6,6-11

16 És monda nékik egy példázatot, szólván: Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje.

17 Azért magában okoskodék, mondván: Mit cselekedjem? Mert nincs hová takarnom az én termésemet.

18 És monda: Ezt cselekszem: Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat.

19 És ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve, tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél! Zsolt 49,7.12.13

20 Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet tetőled, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek? Zsolt 39,7

21 Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. 1Tim 6,18.19; Jel 3,17.18

22 Monda pedig az ő tanítványainak: Annak okáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek, se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek! Zsolt 55,23; Mt 6,25-33

23 Az élet több, hogynem az eledel és a test, hogynem az öltözet.

24 Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak, kiknek nincs tárházuk, sem csűrük, és az Isten eltartja őket! Mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál! Jób 39,3; Zsolt 147,9

25 Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Mt 6,27

26 Annak okáért, ha ami legkisebb dolog, azt sem tehetitek, mit aggodalmaskodtok a többi felől?

27 Tekintsétek meg a liliomokat, mi módon növekednek: nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom néktek: Salamon minden ő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy.

28 Ha pedig a füvet, mely ma a mezőn van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, mennyivel inkább titeket, ti, kicsinyhitűek!

29 Ti se kérdezzétek, mit egyetek vagy mit igyatok, és ne kételkedjetek! Mt 6,31-34

30 Mert mindezeket a világi pogányok kérdezik, a ti Atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre.

31 Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek. Mt 6,33

32 Ne félj te, kicsiny nyáj, mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Lk 22,28-30; Jel 3,21

33 Adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát, szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avulnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti! Mt 6,20; 19,21; ApCsel 2,45

34 Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Mt 6,21

35 Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek* meggyújtva! Ef 6,14

36 Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jő meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák néki. Mt 24,44-47

37 Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor hazamegy, vigyázva talál, bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál nékik. Jn 13,4; Mt 24,46.47

38 És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák!

39 Ezt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház gazdája, mely órában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Mt 24,43

40 Ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban jő el az Emberfia. Mt 24,44; 25,13; Mk 13,33; 1Thessz 5,2

41 Monda pedig néki Péter: Uram, nékünk mondod-é ezt a példázatot, vagy mindenkinek is?

42 Monda pedig az Úr: Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az úr gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében? Mt 24,45-47

43 Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, ilyen munkában talál!

44 Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt.

45 Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt, és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, és enni és inni és részegeskedni;

46 megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és kettévágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja. Mt 24,51; 25,41.46

47 És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg; Jak 4,17

48 aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Róm 2,12

49 Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak, és mit akarok, ha az immár meggerjedett. Mt 10,34-39

50 De keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem, és mely igen szorongattatom, míglen az elvégeztetik. Mt 20,22; Mk 10,38; Lk 22,43.44; Mt 26,37.38

51 Gondoljátok-é, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak e földön? Nem, mondom néktek, sőt inkább meghasonlást. Mt 10,34-36

52 Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, akik meghasonlanak, három kettő ellen és kettő három ellen.

53 Meghasonlik az atya a fiú ellen és a fiú az atya ellen és az anya a leány ellen és a leány az anya ellen, napa* a menye ellen és a menye a napa ellen. Mik 7,6; Mt 10,21

Az idők jelei

54 Monda pedig a sokaságnak is: Mikor látjátok, hogy napnyugatról felhő támad, azonnal ezt mondjátok: Záporeső jő; és úgy lesz. Mt 16,2.3

55 És mikor halljátok fúni a déli szelet, ezt mondjátok: Hőség lesz; és úgy lesz.

56 Képmutatók, az égnek és a földnek ábrázatáról tudtok ítéletet tenni, erről az időről pedig, mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni? Dán 9,25; Mal 3,1

57 És mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz?

58 Mikor pedig a te ellenségeddel a fejedelem elé mégy, igyekezzél az úton megmenékedni tőle, hogy téged ne vonjon a bíró elé, és a bíró át ne adjon téged a poroszlónak, és a poroszló a tömlöcbe ne vessen téged! Mt 5,25.26

59 Mondom néked, hogy nem jössz ki onnét, mígnem megfizetsz mind az utolsó fillérig.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában