MÁTÉ EVANGÉLIUMA

10. fejezet

Krisztus kiküldi tizenkét apostolát. Hatalmat ad nekik és tanítja őket

1 És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtelenséget. Mk 6,7-13; Lk 9,1-6

2 A tizenkét apostol nevei pedig ezek: Első Simon, akit Péternek hívnak, és András, az ő testvére, Jakab, a Zebedeus fia és János, az ő testvére,

3 Filep és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő, Jakab, az Alfeus fia és Lebbeus, akit Taddeusnak hívtak,

4 Simon, a kananita és Júdás, az Iskariotes, aki el is árulta őt.

5 Ezt a tizenkettőt küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván: Pogányok útjára ne menjetek, és samaritánusok városába ne menjetek be,

6 hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz! Mt 15,24; ApCsel 13,46

7 Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa. Mt 4,17; Lk 10,9

8 Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek! Ingyen vettétek, ingyen adjátok! ApCsel 20,33

9 Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt a ti erszényetekbe,

10 se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát, mert méltó a munkás az ő táplálékára. Lk 10,4; 1Tim 5,18; 4Móz 18,31

11 Amely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki abban méltó, és ott maradjatok, amíg tovább mehettek! Mk 6,10; Lk 10,7

12 Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt! Lk 10,5.6

13 És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá, ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok térjen vissza!

14 És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor kimentek abból a házból vagy városból, lábaitok porát is verjétek le! Lk 10,10-12; ApCsel 13,51; 18,6

15 Bizony mondom néktek: Az ítélet napján könnyebb lesz a Sodoma és Gomora földjének dolga, mint annak a városnak. Mt 11,24; Lk 20,47

16 Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok! Lk 10,3; Róm 16,19; Ef 5,15

17 De óvakodjatok az emberektől, mert törvényszékekre adnak titeket, és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket, Mt 24,9

18 és helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságul ő maguknak és a pogányoknak. Mt 24,14; ApCsel 25,23; 27,24

19 De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok, mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok. Mk 13,11; Lk 12,11.12

20 Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, aki szól tibennetek. 1Kor 2,4

21 Halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét, támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket.

22 És gyűlöletesek lesztek, mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megáll, az megtartatik. Mt 24,9.13

23 Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba! Mert bizony mondom néktek: be sem járjátok Izráel városait, míg az Emberfia eljövend. Mt 16,28

24 Nem fölebb való a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál. Lk 6,40; Jn 13,16; 15,20

25 Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő Ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő háza népét?! Mt 12,24

26 Azért ne féljetek tőlük! Mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jőne, és oly titok, ami ki ne tudódnék. Mk 4,22; Lk 8,17; 12,2

27 Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok, és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek!

28 És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában! Lk 12,4.5; Jak 4,12

29 Nemde két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül! Lk 12,6.7

30 Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak.

31 Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.

32 Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt.

33 Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt. Mk 8,38; Lk 9,26; 12,9

34 Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert!

35 Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa* közt,

36 és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Mik 7,6; Lk 12,51-53

37 Aki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó énhozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó énhozzám! 5Móz 33,9; Lk 14,26.27

38 És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó énhozzám. Mt 16,24.25; Mk 8,34; Lk 9,23; 14,27

39 Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét énérettem, megtalálja azt. Mt 16,25; Mk 8,35; Lk 9,24; 17,33; Jn 12,25

40 Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mt 18,5; Lk 9,48; Jn 13,20

41 Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi, és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi.

42 És aki inni ad egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát. Mt 25,40; Mk 9,41

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában