LUKÁCS EVANGÉLIUMA

6. fejezet

A szombat napi kalásztépés és a sorvadt kezű meggyógyítása

1 Lőn pedig a húsvét szombatját követő második szombaton, hogy a vetések között méne által, és az ő tanítványai gabonafejeket szaggatván és azokat kezeikkel kimorzsolván, ettek. 5Móz 23,25; Mt 12,1-5

2 Némelyek pedig a farizeusok közül mondának nékik: Miért cselekszitek azt, amit szombat napokon nem szabad cselekedni?

3 És felelvén Jézus, monda nékik: Nem olvastátok-é, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett ő, és akik vele voltak? 1Sám 21,6

4 Mi módon ment be az Úrnak házába, és vette el a szent kenyereket, és ette meg, és adott azoknak is, akik vele voltak, amelyeket pedig nem szabad megenni, hanem csak a papoknak? 3Móz 24,5-9

5 És monda nékik: Az Emberfia ura a szombatnak is. Mt 12,8

6 Lőn pedig más szombaton is, hogy ő a zsinagógába méne és taníta, és vala ott egy ember, akinek a jobb keze száradt volt. Mt 12,9-14; Mk 3,1-6

7 Az írástudók és farizeusok pedig leselkedének őutána, ha vajon gyógyít-e majd szombat napon, hogy vádat találjanak ellene.

8 Ő pedig tudván azoknak gondolatait, monda a száradt kezű embernek: Kelj fel, és állj elő! És felkelvén, előálla.

9 Monda azért nékik Jézus: Valamit kérdek tőletek: Szabad-é szombaton jót tenni vagy rosszat tenni? Az életet megtartani vagy elveszteni?

10 És körültekintve mindnyájukon, monda az embernek: Nyújtsd ki a kezedet! Az pedig úgy cselekedék, és keze oly éppé lőn, mint a másik.

11 Azok pedig eltelének esztelenséggel, és beszélgetnek vala egymás közt, hogy mit cselekedjenek Jézussal?

A tizenkét apostol kiválasztása

12 És lőn azokban a napokban, kiméne a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el.

13 És mikor megvirrada, előszólítá az ő tanítványait, és kiválaszta azok közül tizenkettőt, akiket apostoloknak is neveze: Mt 10,1-4; Mk 3,13-19

14 Simont, akit Péternek is neveze, és Andrást, annak testvérét, Jakabot és Jánost, Filepet és Bertalant,

15 Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát, és Simont, aki Zelotesnek nevezteték,

16 Júdást, a Jakab fiát és Iskariotes Júdást, aki árulóvá is lőn.

Krisztus mezei prédikációja

17 És alámenvén ővelük, megálla a síkságon, és az ő tanítványainak serege és a népnek nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálemből és Tírusnak és Sidonnak tengermelléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyíttassanak betegségeikből.

18 És akik tisztátalan lelkektől gyötrettek, meggyógyulának.

19 És az egész sokaság igyekezik vala őt illetni: mert erő származék belőle, és mindeneket meggyógyíta. Mk 5,25-30

20 Ő pedig felemelvén szemeit az ő tanítványaira, monda: Boldogok vagytok ti, szegények, mert tiétek az Isten országa. Mt 5,3

21 Boldogok ti, kik most éheztek, mert megelégíttettek. Boldogok ti, kik most sírtok, mert nevetni fogtok. Ésa 55,12; 65,13; Ésa 61,3

22 Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az Emberfiáért. 1Pt 2,19; Mt 5,11

23 Örüljetek azon a napon és örvendezzetek, mert ímé, a ti jutalmatok bőséges a mennyben, hiszen hasonlóképpen cselekedtek a prófétákkal az ő atyáik.

24 De jaj néktek, gazdagoknak, mert elvettétek a ti vigasztalástokat! Jak 5,1.2

25 Jaj néktek, kik beteltetek, mert éhezni fogtok! Jaj néktek, kik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok! Ésa 65,13.14

26 Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek, mert éppen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik!

27 De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek! 2Móz 23,4.5; Mt 5,44

28 Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak! Róm 12,14-17; ApCsel 7,60

29 Aki egyik arcodat megüti, fordítsd néki a másikat is; és attól, aki felső ruhádat elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se! Mt 5,39

30 Mindennek pedig, aki tőled kér, adj, és attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza! 5Móz 15,7-10

31 És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azokkal! Mt 7,12

32 Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Mt 5,46.47

33 És ha csak azokkal tesztek jól, akik veletek jól tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik.

34 És ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől reménylitek, hogy visszakapjátok, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. 5Móz 15,7.8

35 Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván, és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek, mert ő jól tévő a háládatlanokkal és gonoszokkal. Mt 5,44.45

36 Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas! Ef 5,1.2

37 Ne ítéljetek, és nem ítéltettek, ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattok, megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik! Mt 7,1.2

38 Adjatok, néktek is adatik, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.

39 Példabeszédet is monda nékik: Vajon a vak vezetheti-é a világtalant? Avagy nem mindketten a verembe esnek-é? Mt 15,14; Ésa 42,19.20

40 Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Mt 10,24

41 Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, mely a te saját szemedben van, nem veszed észre? Mt 7,3

42 Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Atyámfia, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott te a te szemedben lévő gerendát nem látod. Te képmutató, vesd ki először a gerendát a te szemedből, és azután gondolj arra, hogy kivesd a szálkát, amely a te atyádfia szemében van!

43 Nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem; és nem romlott fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mt 7,16.17

44 Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg. Mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt.

45 A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt. Mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Mt 12,35

46 Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! Ha nem művelitek, amiket mondok? Mt 7,21-23

47 Valaki énhozzám jő, és hallgatja az én beszédeimet, és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. Mt 7,24-27

48 Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentumot. Mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta, mert kősziklán épült.

49 Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát fundamentum nélkül, amelybe beleütközvén a folyóvíz, azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak romlása.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában