JAKAB KÖZÖNSÉGES LEVELE

5. fejezet

A gazdagság csalárdsága

1 Nosza immár, ti, gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek reátok! Lk 6,24

2 Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitokat moly ette meg, Mt 6,19

3 aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban.

4 Ímé, a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez. 3Móz 19,13; 5Móz 24,14.15

5 Dőzsöltetek e földön és tobzódtatok, szívetek legeltettétek, mint áldozás napján. Lk 16,19.25; Jer 12,3

6 Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat, nem áll ellent nektek.

7 Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig! Ímé, a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap. Lk 21,19; Zsid 10,36

Felebarátaink iránti türelem

8 Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.

9 Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek! Ímé, a Bíró az ajtó előtt áll.

10 Például vegyétek, atyámfiai, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szólottak! Mt 5,12

11 Ímé, boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes. Jób 1,21

A könnyelmű eskütétel

12 Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel! Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem, hogy kárhoztatás alá ne essetek! Mt 5,34.37

Az imádság ereje

13 Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék! Öröme van-é valakinek? Dicséretet énekeljen! Zsolt 50,15; Ef 5,19; Kol 3,16

14 Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében! Mk 6,13

15 És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. Mk 16,18

16 Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Ef 6,18; Zsolt 145,18

17 Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig. 1Kir 17,1; Lk 4,25

18 És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermé az ő gyümölcsét. 1Kir 18,42-45

A megtévedtek iránti szeretet

19 Atyámfiai, hogyha valaki tiköztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, Gal 6,1

20 tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Zsolt 51,15; Péld 10,12; 1Pt 4,8

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában