A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

10. fejezet

Krisztus bűnért való áldozatának ereje

1 Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat. Kol 2,17; Gal 3,24

2 Különben megszűnt volna az áldozás, mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna.

3 De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek. 3Móz 16,21

4 Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket.

5 Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem, Zsolt 40,7-9

6 égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél.

7 Akkor mondám: Ímé, itt vagyok (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem, óh, Isten, a te akaratodat. Jn 4,34; 10,17

8 Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél, amelyeket a törvény szerint visznek.

9 Ekkor ezt mondotta: Ímé, itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat,

10 amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra a Jézus Krisztus testének megáldozása által. Zsid 9,14.28

11 És minden pap naponként szolgálatban áll, és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket.

12 Ő azonban egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre üle az Istennek jobbjára,

13 várván immár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei. 1Kor 15,25.26

14 Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.

15 Bizonyságot tesz pedig erről minékünk a Szentlélek is, mert minekutána előre mondotta:

16 Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után – mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. Jer 31,31-33

17 Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

18 Ahol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.

Az újszövetség dicsőséges volta a hitben való állhatatosságra int

19 Mivelhogy azért, atyámfiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által Jn 14,6

20 azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által,

21 és lévén nagy papunk az Isten háza felett, Zsid 3,6; 4,14

22 járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, Zsid 4,16

23 és testük meg van mosva tiszta vízzel. Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett!

24 És ügyeljünk egymásra a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett,

25 el nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. 2Pt 3,10-12

26 Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,

27 hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. Mt 25,41

28 Aki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanúbizonyságra irgalom nélkül meghal. 5Móz 17,6

29 Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?

30 Mert ismerjük azt, aki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek – ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét. 5Móz 32,35

31 Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni. Zsid 12,29

32 Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben, minekutána megvilágosíttattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki,

33 midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurcoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak!

34 Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy nektek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben. Mt 5,12

35 Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van! Mt 10,32

36 Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. 1Pt 1,6.7; Jak 5,7-11

37 Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. 1Pt 1,7; 2Pt 3,9

38 Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. Hab 2,4; Péld 3,32

39 De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. Mk 16,16

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában