A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

3. fejezet

Krisztus feljebbvaló Mózesnél

1 Annak okáért, szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára: Krisztus Jézusra, Zsid 4,14

2 aki hű ahhoz, aki őt rendelte, valamint Mózes is az ő egész házában! Jn 17,4; 4Móz 12,7

3 Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, amennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak. Zak 6,12

4 Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített, az Isten az.

5 Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában mint szolga a hirdetendőknek bizonyságára,

6 Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, akinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk. 1Kor 3,16; 6,19

7 Annak okáért amint a Szentlélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok, Zsolt 95,7-11

8 meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában, 2Móz 17,2-7

9 ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem, és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig.

10 Azért megharagudtam arra a nemzetségre, és mondám: Mindig tévelyegnek szívükben. Ők pedig nem ismerték meg az én útjaimat.

11 Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. 4Móz 14,21-24

12 Vigyázzatok, atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon! 5Móz 29,18

13 Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által! Zsid 10,25; Júd 1,21-23

14 Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.

15 E mondás szerint: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor!

16 Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? Nemde mindazok, akik kijövének Egyiptomból Mózes által? 4Móz 14

17 Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? Avagy nem azokra-é, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában?

18 Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek? 4Móz 14,22-23

19 Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában