JÚDÁS KÖZÖNSÉGES LEVELE

1. fejezet

Köszöntés

1 Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig atyafia az elhívottaknak, akik az Atya Istentől megszenteltettek és Jézus Krisztustól megtartattak: Mt 13,55

2 Irgalmasság, békesség és szeretet adassék néktek bőségesen!

Óvás a hamis tanítóktól

3 Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott. 1Tim 1,18

4 Mert belopózkodtak valami emberek, akik régen előre beírattak ezen ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják.

5 Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik egyszer már tudjátok, hogy az Úr, amikor a népet Egyiptom földéből kiszabadította, viszont azokat, akik nem hittek, elvesztette. 4Móz 14,35; 1Kor 10,5

6 És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken sötétségben tartotta. Jn 8,44

7 Miképpen Sodoma és Gomora és a körülöttük lévő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén. 1Móz 19,4-25

8 Hasonlóképpen mégis ezek is álomba merülvén, a testet megfertőztetik, a hatalmasságot megvetik, és a méltóságokat káromolják. 2Pt 2,10.11

9 Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az Úr! Dán 12,1; 5Móz 34,5-6; Zak 3,2

10 Ezek pedig azokat káromolják, amiket nem tudnak, amiket pedig természet szerint tudnak, mint az oktalan állatok, azok által megromolnak. 2Pt 2,12.15

11 Jaj nékik! Mert a Kain útján indultak el, és a Bálám tévelygéseivel bérért szakadtak ki, és a Kóré ellenkezésével vesztek el. 1Móz 4,8; 4Móz 31,16; 4Móz 16,1

12 Ezek szennyfoltok a ti szeretetvendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magukat hizlalják; víztelen, szelektől hányt-vetett fellegek; elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák;

13 tengernek megvadult habjai, a maguk rútságát tajtékozók; tévelygő csillagok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. Ésa 57,20; 2Pt 2,17

14 Ezekről is prófétált pedig Énokh, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé, eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, 1Móz 5,21

15 hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak őellene. Mt 25,31; Dán 7,9

16 Ezek zúgolódók, panaszkodók, a maguk kívánságai szerint járók, szájuk kevélységet szól, haszonlesésből személyimádók.

17 Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak!

18 Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságai szerint járnak. 1Tim 4,1; 2Pt 3,3

19 Ezek azok, akik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen Szentlélek.

Intés a hitben és tiszta ismeretben való állhatatosságra

20 Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szentlélek által,

21 tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre!

22 És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket!

23 Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és utálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett. Jak 5,19.20; Jel 3,4

Befejezés

24 Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel, 1Thessz 5,23; Fil 1,10

25 az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mindörökké. Ámen. Róm 16,27; 1Tim 1,17

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában