5Mózes

34. fejezet

Mózes halála

1 És felméne Mózes a Moáb mezőségéről a Nébó hegyére, a Piszga tetejére, amely átellenben van Jerikóval, és megmutatá néki az Úr az egész földet, a Gileádot Dánig

2 és az egész Nafthalit, Efraim és Manassé földjét, az egész Júda földjét a túlsó tengerig

3 és a déli tartományt és Jerikónak, a pálmafák városa völgyének környékét Coárig. Bír 1,16

4 És monda néki az Úr: Ez a föld az, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak, mondván: A te magodnak adom azt. Megengedtem néked, hogy szemeiddel lásd, de oda nem mégy át. 1Móz 12,7; 28,13; 5Móz 32,52

5 És meghala ott Mózes, az Úrnak szolgája a Moáb földjén az Úr szava szerint. 5Móz 32,48-50

6 És eltemeték őt a völgyben, a Moáb földjén Béth-Peórral átellenben. És senki sem tudja az ő temetésének helyét e mai napig.

7 Mózes pedig száz és húsz esztendős volt, mikor meghalt, nem homályosodott vala meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott vala az ő ereje. 5Móz 31,2

8 És siraták Izráel fiai Mózest a Moáb mezőségén harminc napig. És eltelének a Mózes siratásának, azaz gyászolásának napjai. 4Móz 20,29

9 Józsué, a Nún fia pedig beteljesedék bölcsességnek lelkével, mert Mózes tette vala őreá kezeit. És hallgatának reá Izráel fiai, és úgy cselekedének, amint parancsolta vala az Úr Mózesnek. 4Móz 27,18-21

10 És nem támadott többé Izráelben olyan próféta, mint Mózes, akit ismert volna az Úr színről színre. 2Móz 33,11; 4Móz 12,8

11 Mindazokban a jelekben és csudákban, amelyekért küldötte vala őt az Úr, hogy véghezvigye azokat Egyiptom földjén, a fáraón, minden ő szolgáján és az ő egész földjén 2Móz 4,21

12 és mindama hatalmas erőben és mindama nagy rettenetességben, amelyeket véghezvitt Mózes az egész Izráel szemei előtt. 2Móz 14,21.27; 15,23.25

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában