4Mózes

27. fejezet

Leányok örökségi joga

1 Előállának pedig a Célofhád leányai, aki Héfer fia vala, aki Gileád fia, aki Mákir fia, aki Manassé fia vala, József fiának, Manassénak nemzetségei közül. Ezek pedig az ő leányainak neveik: Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thirca. 4Móz 26,33; Józs 17,3

2 És megállának Mózes előtt és Eleázár pap előtt és a fejedelmek előtt és az egész gyülekezet előtt a gyülekezet sátorának nyílásánál, mondván:

3 A mi atyánk meghalt a pusztában, de ő nem volt azoknak seregében, akik összeseregeltek volt az Úr ellen a Kóré seregében, hanem az ő bűnéért holt meg, és fiai nem voltak néki. 4Móz 16,1-3; 4Móz 14,28-35

4 Miért töröltetnék el a mi atyánknak neve az ő nemzetsége közül azért, hogy nincsen őnéki fia? Adj örökséget nékünk a mi atyánknak atyjafiai között!

5 Mózes pedig vivé ezeknek ügyét az Úr elé.

6 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

7 Igazat szólnak a Célofhád leányai: Adj nékik örökségi birtokot az ő atyjuknak atyjafiai között, és szállítsd rájuk az ő atyjuknak örökségét! 4Móz 36,2

8 Izráel fiainak pedig szólj, mondván: Mikor valaki meghal, és fia nem leend annak, akkor adjátok annak örökségét az ő leányának!

9 Ha pedig nem leend néki leánya, akkor adjátok az ő örökségét az ő testvéreinek!

10 Ha pedig nem leendenek néki testvérei, akkor adjátok az ő örökségét az ő atyja testvéreinek!

11 Ha pedig nem leendenek az ő atyjának testvérei, akkor adjátok az ő örökségét annak, aki legközelebbi atyjafia az ő nemzetségéből, és bírja azt! Legyen pedig az Izráel fiainak végezett törvényük, amiképpen megparancsolta az Úr Mózesnek!

Józsué Mózes utódává szenteltetik

12 Monda azután az Úr Mózesnek: Menj fel az Abarim hegyére, és lásd meg a földet, amelyet Izráel fiainak adtam! 5Móz 32,48-52

13 Miután pedig megláttad azt, takaríttatol te is a te népedhez, amiképpen oda takaríttatott Áron, a te testvéred,

14 mivelhogy nem engedétek az én beszédemnek a Cin pusztájában a gyülekezet versengésének idején, hogy megdicsőítettetek volna engemet ama vizeknél az ő szemeik előtt. Ezek a versengésnek vizei Kádesnél a Cin pusztájában. 4Móz 20,12

15 Szóla azért Mózes az Úrnak, mondván:

16 Az Úr, a minden test lelkének Istene, rendeljen férfiút a gyülekezet fölé! 4Móz 16,22; Zsid 12,9

17 Aki kimenjen őelőttük, és aki bemenjen őelőttük, aki kivigye őket, és aki bevigye őket, hogy ne legyen az Úr gyülekezete olyan, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. 1Kir 22,17

18 Az Úr pedig monda Mózesnek: Vedd melléd Józsuét, a Nún fiát, a férfiút, akiben lélek van, és tedd őreá a te kezedet! 5Móz 3,21; Józs 1,1

19 És állasd őt Eleázár pap elé és az egész gyülekezet elé, és adj néki parancsolatokat az ő szemeik előtt!

20 És a te dicsőségedet közöld ővele, hogy hallgassa őt Izráel fiainak egész gyülekezete!

21 Azután pedig álljon Eleázár pap elé, és kérdje meg őt az Urimnak ítélete felől az Úr előtt! Az ő szava szerint menjenek ki, és az ő szava szerint menjenek be, ő és Izráel minden fia ővele és az egész gyülekezet! 2Móz 28,30; 1Sám 28,6

22 Úgy cselekedék azért Mózes, amiképpen parancsolta vala az Úr néki, mert vevé Józsuét, és állatá őt Eleázár pap elé és az egész gyülekezet elé.

23 És tevé az ő kezét őreá, és ada néki parancsolatokat, amiképpen szólott vala az Úr Mózes által.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában