4Mózes

26. fejezet

A nép újbóli megszámlálása

1 És lőn a csapás után, szóla az Úr Mózesnek és Eleázárnak, az Áron pap fiának, mondván:

2 Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét húszesztendőstől fogva és feljebb az ő atyáiknak háznépe szerint, mindenkit, aki hadba mehet Izráelben. 4Móz 1,2.3

3 Szóla azért velük Mózes és Eleázár, a pap a Moáb mezőségében a Jordán mellett Jerikó ellenében, mondván:

4 Vegyétek számba a népet húszesztendőstől fogva és feljebb, amiképpen parancsolta vala az Úr Mózesnek és Izráel fiainak, akik kijöttek volt Egyiptom földjéből.

5 Rúben elsőszülötte Izráelnek. Rúben fiai ezek: Hánoktól a hánokiták, Pallutól a palluiták nemzetsége. 1Móz 46,8; 2Móz 6,14

6 Hecrontól a hecroniták nemzetsége, Kármitól a kármiták nemzetsége.

7 Ezek a rúbeniták nemzetségei. És lőn az ő számuk negyvenháromezer-hétszáz és harminc.

8 És a Pallu fia vala Eliáb.

9 Eliáb fiai pedig: Nemuél, Dáthán és Abirám. Ez a Dáthán és Abirám a gyülekezet elöljárói valának, akik feltámadtak vala Mózes ellen és Áron ellen. 4Móz 16,2.32

10 És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és Kórét, meghalván az a gyülekezet, mivelhogy megemészte a tűz kétszáz és ötven férfiút, akik intő például lőnek.

11 Kóré fiai pedig nem halának meg.

12 Simeon fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Nemuéltől a nemuéliták nemzetsége, Jámintól a jáminiták nemzetsége, Jákintól a jákiniták nemzetsége,

13 Zerákhtól a zerákhiták nemzetsége, Saultól a sauliták nemzetsége.

14 Ezek a simeoniták nemzetségei: huszonkétezer és kétszáz.

15 Gád fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Sefontól a sefoniták nemzetsége, Haggitól a haggiták nemzetsége, Súnitól a súniták nemzetsége,

16 Oznitól az ozniták nemzetsége, Éritől az ériták nemzetsége,

17 Arodtól az aroditák nemzetsége, Arélitől az aréliták nemzetsége.

18 Ezek Gád fiainak nemzetségei, az ő számuk szerint negyvenezer és ötszáz.

19 Júda fiai: Ér és Onán. És meghala Ér és Onán a Kánaán földjén. 1Móz 38,7.10

20 Júda fiai pedig az ő nemzetségeik szerint ezek valának: Séláhtól a séláhiták nemzetsége, Pérectől a péreciták nemzetsége, Zerákhtól a zerákhiták nemzetsége. 1Móz 46,12

21 Pérec fiai valának pedig: Hecrontól a hecroniták nemzetsége, Hámultól a hámuliták nemzetsége. 1Móz 46,12

22 Ezek Júda nemzetségei az ő számuk szerint: hetvenhatezer-ötszáz.

23 Izsakhár fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Thólától a thóláiták nemzetsége, Puvától a puviták nemzetsége,

24 Jásubtól a jásubiták nemzetsége, Simrontól a simroniták nemzetsége.

25 Ezek Izsakhár nemzetségei az ő számuk szerint: hatvannégyezer-háromszáz.

26 Zebulon fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Szeredtől a szerediták nemzetsége, Élontól az éloniták nemzetsége, Jahleéltől a jahleéliták nemzetsége.

27 Ezek a zebuloniták nemzetségei az ő számuk szerint: hatvanezer- ötszáz.

28 József fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Manassé és Efraim.

29 Manassé fiai: Mákirtól a mákiriták nemzetsége. Mákir nemzé Gileádot, Gileádtól a gileáditák nemzetsége. Józs 17,1

30 Ezek Gileád fiai: Jezertől a jezeriták nemzetsége, Hélektől a hélekiták nemzetsége,

31 és Aszriéltől az aszriéliták nemzetsége, Sekemtől a sekemiták nemzetsége,

32 és Semidától a semidáták nemzetsége és Héfertől a héferiták nemzetsége.

33 Célofhádnak pedig, a Héfer fiának nem voltak fiai, hanem leányai, és a Célofhád leányainak nevei ezek: Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thirca. 4Móz 27,1

34 Ezek Manassé nemzetségei, és az ő számuk ötvenkétezer és hétszáz.

35 Ezek Efraim fiai az ő nemzetségeik szerint: Suthelákhtól a suthelákhiták nemzetsége, Békertől a békeriták nemzetsége, Tahántól a tahániták nemzetsége.

36 Ezek pedig a Suthelákh fiai: Érántól az érániták nemzetsége.

37 Ezek Efraim fiainak nemzetségei az ő számuk szerint: harminckétezer és ötszáz. Ezek József fiai az ő nemzetségeik szerint.

38 Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Belától a belaiták nemzetsége, Asbéltől az asbéliták nemzetsége, Ahirámtól az ahirámiták nemzetsége,

39 Sefufámtól a sefufámiták nemzetsége, Hufámtól a hufámiták nemzetsége.

40 Bela fiai pedig valának: Ard és Naamán: Ardtól az arditák nemzetsége, Naamántól a naamániták nemzetsége.

41 Ezek Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint, és számuk: negyvenötezer és hatszáz.

42 Ezek Dán fiai az ő nemzetségeik szerint: Suhámtól a suhámiták nemzetsége. Ezek Dán nemzetségei az ő nemzetségeik szerint.

43 A suhamiták minden nemzetsége az ő számuk szerint: hatvannégyezer és négyszáz.

44 Áser fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Jimnától a jimnaiták nemzetsége, Jisvitől a jisviták nemzetsége, Bériától a bérihiták nemzetsége.

45 A Béria fiaitól: Khébertől a khéberiták nemzetsége, Malkiéltől a malkiéliták nemzetsége.

46 Áser leányának pedig neve vala Sérah.

47 Ezek Áser fiainak nemzetségei az ő számuk szerint: ötvenháromezer és négyszáz.

48 Nafthali fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Jakhceéltől a jakhceéliták nemzetsége, Gúnitól a gúniták nemzetsége,

49 Jécertől a jéceriták nemzetsége, Sillémtől a sillémiták nemzetsége.

50 Ezek Nafthali nemzetségei az ő nemzetségeik szerint: az ő számuk pedig negyvenötezer és négyszáz.

51 Ezek Izráel fiainak megszámláltjai: hatszázegyezer-hétszázharminc. 2Móz 38,26; 4Móz 1,46

52 Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:

53 Ezeknek osztassék el az a föld örökségül az ő neveiknek száma szerint.

54 A nagyobb számúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb számúnak pedig tedd kisebbé az ő örökségét! Mindeniknek az ő száma szerint adattassék az ő öröksége!

55 De sorssal osztassék el a föld; az ő atyjuk törzseinek nevei szerint örököljenek! 4Móz 33,54; Józs 11,23

56 A sors szerint osztassék el az örökség mind a sok és mind a kevés között!

57 Ezek pedig Lévi megszámláltjai az ő nemzetségeik szerint: Gérsontól a gérsoniták nemzetsége, Kéháttól a kéhátiták nemzetsége, Méráritól a méráriták nemzetsége. 2Móz 6,16-20

58 Ezek Lévi nemzetségei: a libniták nemzetsége, a hébroniták nemzetsége, a makhliták nemzetsége, a músiták nemzetsége, a kórahiták nemzetsége. Kéhát pedig nemzé Amrámot.

59 Amrám feleségének neve pedig Jókebed, a Lévi leánya, aki Egyiptomban született Lévinek. És ő szülte Amrámnak Áront, Mózest és Miriámot, az ő leánytestvérüket.

60 És születének Áronnak: Nádáb és Abihu, Eleázár és Ithamár.

61 És meghalának Nádáb és Abihu, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt. 3Móz 10,1.2

62 És vala azoknak száma: huszonháromezer, mind férfiak egy hónapostól fogva és feljebb. Mert nem voltak beszámlálva az Izráel fiai közé, mivel nem adatott nékik örökség Izráel fiai között.

63 Ezek Mózesnek és Eleázárnak, a papnak megszámláltjai, akik megszámlálák Izráel fiait a Moáb mezőségében, Jerikó átellenében a Jordán mellett.

64 Ezek között pedig nem volt senki a Mózestől és Áron paptól megszámláltattak közül, mikor megszámlálták vala Izráel fiait a Sínai pusztájában. 4Móz 1,1-3.49

65 Mert az Úr mondotta vala nékik: Bizonnyal meghalnak a pusztában, és senki nem maradt meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefunné fia és Józsué, a Nún fia. 4Móz 14,28-35

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában