3Mózes

10. fejezet

Nádáb és Abihu halála

1 Nádáb pedig és Abihu, Áronnak fiai vevék egyen-egyen az ő tömjénezőjüket, és tőnek azokba szenet, és rakának arra füstölőszert, és vivének az Úr elé idegen tüzet, amelyet nem parancsolt vala nékik.

2 Tűz jöve azért ki az Úr elől, és megemészté őket, és meghalának az Úr előtt. 4Móz 3,4; 26,61; 1Krón 24,2

3 És monda Mózes Áronnak: Ez az, amit szólt vala az Úr, mondván: Akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem.

4 Áron pedig mélyen hallgata. Szólítá azért Mózes Misáelt és Elsafánt, Uzzielnek, az Áron nagybátyjának fiait, és monda nékik: Jertek ide, vigyétek ki atyátokfiait a szent hely elől a táboron kívül! 2Móz 6,18.22

5 És odamenének, és kivivék őket az ő köntöseikben a táboron kívül, amint szólott vala Mózes.

6 Azután monda Mózes Áronnak és az ő fiainak, Eleázárnak és Ithamárnak: Fejeteket meg ne meztelenítsétek, ruháitokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne haljatok, és haragra ne gerjedjen az Úr az egész gyülekezet ellen! A ti atyátokfiai pedig, Izráelnek egész háza sirassák az égést, amelyet égetett az Úr. Ez 24,17

7 A gyülekezet sátorának nyílásán se menjetek ki, hogy meg ne haljatok, mert az Úr kenetének olaja van rajtatok. És cselekvének a Mózes beszéde szerint.

8 Áronnak pedig szóla az Úr, mondván:

9 Bort és szeszes italt ne igyatok te és a te fiaid veled, mikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne haljatok! Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeitekben, 4Móz 6,3.4; Bír 13,7

10 hogy különbséget tehessetek a szent és közönséges között, a tiszta és tisztátalan között!

11 És hogy taníthassátok Izráel fiait mindazokra a rendelésekre, amelyeket az Úr szólott vala nékik Mózes által.

12 Mózes pedig szóla Áronnak és az ő megmaradt fiainak, Eleázárnak és Ithamárnak: Vegyétek az ételáldozatot, amely megmaradt az Úrnak tűzáldozatiból, és egyétek meg azt kovásztalan kenyerekkel az oltár mellett, mert igen szentséges az. 3Móz 6,16-23

13 Azért egyétek azt szent helyen, mert kiszabott részed és fiaidnak is kiszabott része az az Úrnak tűzáldozatiból. Mert így parancsolta nékem. 3Móz 2,3

14 A meglóbált szegyet pedig és a felmutatott lapockát egyétek meg tiszta helyen, te és a te fiaid és leányaid is veled, mert kiszabott részül adattak azok néked, s kiszabott részül a te fiaidnak is Izráel fiainak hálaadó áldozataiból. 2Móz 29,28

15 A felmutatott lapockát és meglóbált szegyet a tűzáldozat kövérségeivel együtt vigyék be, hogy meglóbálják az Úr előtt, és ez lesz a te kiszabott részed, és veled a te fiaidé örökké, amint megparancsolta vala az Úr.

16 Azután szorgalmatosan tudakozódék Mózes a bűnáldozatra való bak felől, de ímé, elégett vala. Haragra gerjede azért Eleázár és Ithamár ellen, Áronnak megmaradt fiai ellen, mondván:

17 Miért nem ettétek meg a bűnért való áldozatot a szent helyen? Hiszen igen szentséges az, és néktek adta azt az Úr a gyülekezet vétkének hordozásáért, hogy engesztelést szerezzetek annak az Úr előtt.

18 Ímé, nem vitetett be annak vére a szent hely belsejébe, meg kellett volna azért ennetek a szent helyen, amint megparancsoltam vala. 3Móz 6,26

19 Áron pedig szóla Mózesnek: Ímé, ma áldozták meg az ő bűnért való áldozatukat és egészen égő áldozatukat az Úr előtt, engem pedig ilyen keserűségek értek: Ha megettem volna ma a bűnért való áldozatot, vajon jó lett volna-é az Úr előtt?

20 Mikor ezt hallotta vala Mózes, jónak tetszék ez néki.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában