1Krónika

24. fejezet

A huszonnégy papi rend vezetői

1 Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár.

2 Nádáb és Abihú még atyjuk előtt meghaltak, és fiaik nem valának, azért Eleázár és Itamár viselék a papságot. 4Móz 3,2.4

3 És elosztá őket Dávid és Sádók, ki az Eleázár fiai közül vala, és Ahimélek, ki az Itamár fiai közül vala, az ő tisztük szerint a szolgálatra. 2Sám 8,17

4 Eleázár fiai között pedig több főember találtaték, mint az Itamár fiai között, mikor eloszták őket. Az Eleázár fiai között családjaik szerint tizenhat főember volt, az Itamár fiai közül családjaik szerint nyolc.

5 Eloszták pedig őket sors által válogatás nélkül, mert a szenthelynek fejedelmei és Istennek fejedelmei valának úgy az Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók.

6 És beírá őket Semája, a Nétanéel fia, a Lévi nemzetségéből való íródeák a király előtt és a fejedelmek előtt, Sádók pap előtt, Ahimélek előtt, ki Abjátár fia vala és a papoknak és lévitáknak családfői előtt. Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy az Itamár nemzetségéből. 1Krón 27,17; 2Sám 8,17

7 Esék pedig az első sors Jojáribra, a második Jedájára,

8 Hárimra a harmadik, Seórimra a negyedik,

9 Málkijára az ötödik, Mijáminra a hatodik,

10 Hakkósra a hetedik, Abijára a nyolcadik, Lk 1,5

11 Jésuára a kilencedik, Sekániára a tizedik,

12 Eliásibra a tizenegyedik, Jákimra a tizenkettedik,

13 Huppára a tizenharmadik, Jésebeábra a tizennegyedik,

14 Bilgára a tizenötödik, Immérre a tizenhatodik,

15 Hézirre a tizenhetedik, Hápisesre a tizennyolcadik,

16 Petáhiára a tizenkilencedik, Jéhezkelre a huszadik,

17 Jákinra a huszonegyedik, Gámulra a huszonkettedik,

18 Delájára a huszonharmadik, Maáziára a huszonnegyedik.

19 Ez az ő hivatalos rendjük szolgálatukban, hogy bejárnának az Úr házába sorban, az ő atyjuknak, Áronnak rendelése szerint, amint megparancsolta volt néki az Úr, Izráel Istene.

A léviták vezetői

20 Ami Lévi többi fiait illeti: az Amrám fiai közül vala Subáel, a Subáel fiai közül Jehdéja.

21 Ami illeti Rehábiát: a Rehábia fiai közül Issija vala fő.

22 Az Ishár fiai közül Selómót, és a Selómót fiai közül Jahát.

23 A Hebron fiai közül első vala Jérija, Amárja második, Jaháziel harmadik, Jekámhám negyedik. 1Krón 23,19

24 Uzziel fiai: Mika, a Mika fiai közül Sámir.

25 Mika atyjafia Issija, Issija fiai közül Zekáriás.

26 Mérári fiai: Mákhli és Músi, Jaázija fia, Bénó.

27 Mérárinak Jaázijától, az ő fiától való fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri.

28 Mákhlitól vala Eleázár, és ennek nem valának fiai. 1Krón 23,21

29 Kistől: a Kis fiai közül való volt Jérakhméel.

30 Músi fiai: Mákhli, Eder és Jérimót. Ezek a léviták fiai az ő családjaik szerint.

31 Ezek is sorsot vetének az ő atyjukfiaival, az Áron fiaival együtt Dávid király előtt, Sádók és Ahimélek előtt és a papok és léviták családfői előtt, a fő a kisebbekkel egyformán.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában