LUKÁCS EVANGÉLIUMA

1. fejezet

Előszó

1 Mivelhogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, amelyek minálunk beteljesedtek,

2 amint nékünk előnkbe adták, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének.

3 Tetszék énnékem is, ki eleitől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak néked, jó Theofilus, ApCsel 1,1

4 hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, amelyekre taníttatál.

Angyal adja hírül Keresztelő János születését

5 Heródesnek, a Júdea királyának idejében vala egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből, az ő felesége pedig az Áron leányai közül való vala, és annak neve Erzsébet. 1Krón 24,10

6 És mind a ketten igazak valának az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben feddhetetlenül jártak.

7 És nem volt nékik gyermekük, mert Erzsébet meddő vala, és mind a ketten immár idős emberek valának.

8 Lőn pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt,

9 a papi tiszt szokása szerint reá jutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak templomába, jó illatot gerjesszen. 2Móz 30,7

10 És a népnek egész sokasága imádkozék kívül a jó illatozás idején.

11 Néki pedig megjelenék az Úrnak angyala, állván a füstölő oltár jobbja felől.

12 És láttára megrettene Zakariás, és félelem szállá meg őt.

13 Monda pedig az angyal néki: Ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged, Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak.

14 És lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén,

15 mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik, és betelik Szentlélekkel még az ő anyjának méhétől fogva. 4Móz 6,3; Bír 13,4-5; 1Sám 1,11

16 És az Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz.

17 És ez őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Mal 3,1; 4,6; Mt 17,11-13

18 És monda Zakariás az angyalnak: Miről tudhatom én ezt meg? Mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős.

19 És felelvén az angyal, monda néki: Én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok, és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked. Dán 8,16; 9,21; Mt 18,10

20 És ímé, megnémulsz, és nem szólhatsz mindama napig, amelyen ezek meglesznek, mivelhogy nem hittél az én beszédeimnek, amelyek beteljesednek az ő idejükben.

21 A nép pedig várja vala Zakariást, és csodálkozék, hogy a templomban késik.

22 És kijövén, nem szólhata nékik, eszükbe vevék azért, hogy látást látott a templomban, mert ő csak integetett nékik, és néma maradt.

23 És lőn, hogy mikor leteltek az ő szolgálatának napjai, elméne haza.

24 E napok után pedig fogada méhében Erzsébet, az ő felesége, és elrejtőzék öt hónapig, mondván:

25 Így cselekedett velem az Úr a napokban, amelyekben reám tekinte, hogy elvegye az én gyalázatomat az emberek között. 1Móz 30,23

Krisztus születését adja hírül Gábriel

26 A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába – amelynek neve Názáret –

27 egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. Mt 1,18

28 És bemenvén az angyal őhozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.

29 Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?!

30 És monda néki az angyal: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!

31 És ímé, fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK. Ésa 7,14; Mt 1,21

32 Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hívattatik, és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának királyi székét, Ésa 9,6.7; Jer 23,5

33 és uralkodik a Jákób házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lészen! Dán 2,44; 7,14; Mik 4,7

34 Monda pedig Mária az angyalnak: Mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek?

35 És felelvén az angyal, monda néki: A Szentlélek száll tereád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged, azért ami születik is, szentnek hívatik, Isten Fiának. Mt 1,20

36 És ímé, Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében, és ez már a hatodik hónapja néki, akit meddőnek hívtak.

37 Mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Jób 42,2; Jer 32,17

38 Monda pedig Mária: Ímhol, az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne őtőle az angyal.

Mária látogatása Erzsébetnél

39 Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban, nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába.

40 És beméne Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet.

41 És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében. És betelék Erzsébet Szentlélekkel,

42 és fennszóval kiálta, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!

43 És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja jön énhozzám?

44 Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhemben.

45 És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott.

Mária éneke

46 Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,

47 és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben,

48 mert reátekintett az ő szolgálóleányának alázatos állapotára, mert ímé, mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek.

49 Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas, és szent az ő neve! Zsolt 99,3

50 És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őt félik. Zsolt 103,11

51 Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Ésa 52,10

52 Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel.

53 Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. 1Sám 2,5

54 Felvevé Izráelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról Ésa 41,8-10; 54,5; Jer 31,3.20

55 (amiképpen szólott volt a mi atyáinknak) Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké. 1Móz 12,3; 17,7; 18,18

56 Marada pedig Mária Erzsébettel mintegy három hónapig, azután hazatére.

János születése és körülmetélése

57 Erzsébetnek pedig betelék az ő szülésének ideje, és szüle fiat.

58 És meghallák az ő szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett ővele, és együtt örülének vele.

59 És lőn nyolcadnapon, eljövének, hogy körülmetéljék a gyermeket, és az ő atyja nevéről Zakariásnak akarák őt nevezni. 1Móz 17,12

60 És felelvén az ő anyja, monda: Nem, hanem Jánosnak neveztessék.

61 És mondának néki: Senki sincs a te rokonságodban, aki ezen a néven neveztetnék.

62 És intének az ő atyjának, hogy minek akarja neveztetni.

63 Az pedig táblát kérvén, ezt írá, mondván: János a neve. És elcsodálkozának mindnyájan.

64 És feloldódék az ő szája és nyelve azonnal, és szóla, áldván az Istent.

65 És félelem szállott minden ő szomszédaikra, és Júdeának egész hegyes tartományában elhirdettetének mind e dolgok.

66 És szívükre vevék mindenek, akik hallák, mondván: Vajon mi lesz e gyermekből? És az Úrnak keze vala ővele.

Zakariás éneke

67 És Zakariás, az ő atyja beteljesedék Szentlélekkel, és prófétála mondván:

68 Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét,

69 és felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az ő gyermekének, Dávidnak házában, Zsolt 132,11.17; Jer 23,6

70 amint szólott az ő szent prófétáinak szája által, kik eleitől fogva voltak,

71 hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek,

72 hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, 1Móz 12,3; 22,15-18; 28,14; Zsid 6,13

73 az esküvésről, amellyel megesküdt Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy ő megadja nékünk,

74 hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk néki Zsid 2,14.15

75 szentségben és igazságban őelőtte a mi életünknek minden napjaiban. 1Pt 1,15

76 Te pedig, kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hívattatol, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed, Mal 3,1.2; 4,5.6

77 és az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét a bűnöknek bocsánatában Mt 3,1-3

78 a mi Istenünk nagy irgalmasságáért, amellyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, Zak 3,8; 6,12; Mal 4,2

79 hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára! Ésa 9,2; 42,7; 43,8; 49,9; Mal 4,2

80 A kis gyermek pedig nevekedik és erősödik vala lélekben, és a pusztában vala mind ama napig, amelyen megmutatta magát az Izráelnek. Lk 3,1-3

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában