Mikeás

4. fejezet

A Messiás országáról

1 És lészen: az utolsó időben az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik az a halmokon, és népek özönlenek reá. Ésa 2,2.3; Agg 2,7

2 Pogányok is sokan mennek, és mondják: Jertek, menjünk fel az Úr hegyére és a Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és járjunk az ő ösvényein! Mert Sionból jő ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. Ésa 11,10

3 És sok népek között ítéletet tészen, és megfedd erős nemzeteket nagy messze földig, és fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká. Nép népre fegyvert nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak. Ez 39,6.9.10

4 És ki-ki nyugszik az ő szőlője alatt és fügefája alatt, és senki meg nem rettenti őket, mert a Seregek Urának szája szólott.

5 Mert minden nép a maga istenének nevében jár, és mi is a mi Urunk, Istenünk nevében járunk örökkön örökké. Zsolt 101,2; 20,6.8

Izráel visszatérése és szabadulása

6 Azon a napon – azt mondja az Úr – összegyűjtöm a sántát, és összeszedem az elszéledetteket, és akiket megsanyargattam. Sof 3,19

7 És a sántát maradékká teszem, az elszélesztettet pedig erős nemzetté, és az Úr uralkodik rajtuk a Sion hegyén mostantól fogva mindörökké. Ám 9,15

8 És te nyájnak tornya, Sion leányának vára! Eljő tehozzád és elérkezik az előbbi hatalom, a Jeruzsálem leányának birodalma. Ám 9,11; Hós 1,11

9 Miért kiáltasz hát kiáltva? Nincsen-é közötted király? Elveszett-é a te tanácsadód, hogy úgy elfogott a fájdalom, mint a gyermekszülőt?!

10 Gyötrődj és kínlódj, Sionnak leánya, mint a gyermekszülő! Mert ímé, kimégy a városból, és a mezőn tanyázol, és egészen Bábelig mégy. Ott szabadíttatol meg, ott vált ki téged az Úr, ellenségednek kezéből. 2Kir 25,1-11; Jer 25,12

11 Mert ímé, sok nemzetség gyűlt össze ellened, akik ezt mondják: Legyen szentségtelen, és legeltessük szemeinket a Sionon!

12 De ők nem tudják az Úr gondolatait, és nem értik az ő szándékát, hogy összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre.

13 Kelj fel és csépelj, Sionnak leánya! Mert vassá teszem a te szarvaidat, körmeidet pedig acéllá teszem, és széttiporsz sok népeket, és rablott kincseiket az Úrnak áldozom, javaikat pedig az egész föld Urának.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában