2Királyok

25. fejezet

Jeruzsálem lerombolása, babilóniai fogság

1 És történt az ő uralkodásának kilencedik esztendejében a tizedik hónapban és annak tizedik napján, hogy feljött Nabukodonozor, Babilónia királya minden ő seregével Jeruzsálem ellen, és táborba szállott ellene, és körös-körül ostromtornyokat építettek ellene. 2Krón 36,17-20

2 És megszállva tartatott a város Sédékiás király tizenegyedik esztendejéig.

3 De a negyedik hónap kilencedik napján akkora ínség lett a városban, hogy nem volt mit enni a föld népének. Jer 52,6

4 És betöretett a város, és a harcosok mind futni kezdtek éjjel a kettős kőfal között levő kapu útján, amely a király kertje mellett van. A káldeusok pedig ott táboroztak a város körül. És a király is elfutott a puszta útján.

5 De a káldeusok hada űzőbe vette a királyt, és utolérték őt Jerikó mezején, és egész serege szétszóródott mellőle.

6 És elfogták a királyt, és elvitték őt Babilónia királyához Riblába, ahol ítéletet tartottak fölötte. Jer 34,21

7 És Sédékiás fiait saját szeme láttára vágták le, Sédékiás szemeit pedig megvakították, és láncokba verve vitték el őt Babilóniába. 5Móz 28,15.36

8 És az ötödik hónap hetedik napján – ez a Nabukodonozor, babilóniai király uralkodásának tizenkilencedik esztendeje – feljött Nabuzár-Adán, a vitézek hadnagya, Babilónia királyának szolgája Jeruzsálembe,

9 és felgyújtotta az Úr házát és a király házát és Jeruzsálem összes házait, és mind a nagy palotákat felégette tűzzel.

10 És Jeruzsálem kőfalait körös-körül lerombolta a káldeusok serege, amely a vitézek hadnagyával volt. 1Kir 9,3-8

11 A többi népet pedig, amely a városban még megmaradt volt, és azokat, akik Babilónia királyához hajlottak, és a többi népet mind elhurcolta Nabuzár-Adán, a vitézek hadnagya.

12 A föld népének csak a szegényéből hagyott ott a vitézek hadnagya szőlőműveseket és szántó-vető embereket.

13 És a rézoszlopokat, amelyek az Úr házában voltak és a mosdómedencék talpait és a réztengert,* amely az Úr házában volt, összetörték a káldeusok, és azok rezét Babilóniába vitték. Jer 27,19-22

14 Elvitték a fazekakat is, a lapátokat, a késeket, tömjénezőket és minden, szolgálatra rendelt, egyéb rézedényeket. 1Kir 7,50

15 És elvitte a vitézek hadnagya a serpenyőket, a medencéket, amelyek közül némelyek aranyból, némelyek pedig ezüstből voltak,

16 a két rézoszlopot, a réztengert és a mosdómedencék talpait, amelyeket Salamon csinált volt az Úr házában. Megmérhetetlen volt mindezeknek az edényeknek a reze. 1Kir 7,15.39

17 Az egyik oszlop magassága tizennyolc sing volt, és egy rézgömb volt rajta, és a gömb három sing magas volt, a gömbön körös-körül hálózat és gránátalmák mind ércből, és ugyanilyen volt a másik oszlop is a hálózattal együtt.

18 És elhurcolta a vitézek hadnagya Serája papot is, az első rendből és Sofóniás papot, a második rendből és a három ajtónállót, 1Krón 6,14

19 és a városból elvitt egy főembert, ki a hadakozó férfiak elöljáró hadnagya volt, és öt férfiút, akik a király körül forgolódtak volt, akik találtattak a városban, és a sereg hadnagyának íródeákját, aki sereget gyűjt vala a föld népe közül, és hatvan férfiakat a föld népe közül, akik ott találtattak a városban.

20 És vevé őket Nabuzár-Adán, a vitézek hadnagya, és elvitte Babilónia királyához Riblába.

21 És levágta őket Babilónia királya, és megölte Riblában a Hámát földjén. És így viteték el Júda az ő földjéről. 2Kir 21,13.14

Gedália helytartót megöli Izmáel

22 A Júda földjén megmaradt népnek pedig, amelyet meghagyott Nabukodonozor, Babilónia királya, Gedáliát, Ahikámnak, a Sáfán fiának fiát, rendelte tiszttartóul. Jer 40,5.9

23 Mikor pedig meghallották a seregek hadnagyai mind és az ő embereik, hogy Babilónia királya Gedáliát tette tiszttartóvá, elmentek Gedáliához Mispába, Izmáel, a Nétánia fia és Johanán, a Kareáh fia és Serája, a nétofáti Tánhumet fia és Jahazánia, Maakáti fia, ők és az ő embereik,

24 és megesküdött nékik Gedália és az ő embereiknek, és monda nékik: Ne féljetek a káldeusoknak való szolgálattól! Maradjatok az országban, és szolgáljatok Babilónia királyának, és jó dolgotok lesz.

25 A hetedik hónapban azonban elment Izmáel, Nétániának, az Elisáma fiának fia, aki királyi magból volt, és vele tíz férfiú, és megölték Gedáliát, és meghalt, és a zsidókat és a káldeusokat, akik ővele voltak Mispában.

26 És felkelt az egész nép kicsinytől nagyig és a seregek hadnagyai, és elmentek Egyiptomba, mert féltek a káldeusoktól.

Joákin kegyelmet nyer a babilóniai királytól

27 És lőn a harminchetedik esztendőben, Joákinnak, a Júda királyának fogságba hurcoltatása után, a tizenkettedik hónap huszonhetedik napján, kivette Evil-Merodák, Babilónia királya az ő uralkodásának első esztendejében Joákint, Júda királyát a fogházból,

28 és kegyesen beszélt vele, és feljebb tette az ő székét a többi királyok székeinél, akik nála voltak Babilóniában.

29 És kicserélte fogsága ruháit, és mindenkor nála volt étele életének minden idejében.

30 És mindenkor kijárt az ő része, amelyet a király adott néki napról napra életének minden idejében.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában