1Királyok

9. fejezet

Isten szava Salamonhoz

1 És lőn, mikor elvégezte Salamon az Úr házának és a király házának építését és mindent, amit kívánt és amit akart építeni Salamon, 2Krón 7,11.12

2 megjelenék az Úr Salamonnak másodszor is, amiként megjelent volt néki Gibeonban. 1Kir 3,5

3 És monda néki az Úr: Meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet, amellyel könyörgöttél előttem: Megszenteltem e házat, amelyet építettél, abba helyeztetvén az én nevemet mindörökké, és ott lesznek az én szemeim és az én szívem mindenkor. 5Móz 12,11; 1Kir 8,29

4 És ha te előttem járándasz, amint járt Dávid, a te atyád, egyenes és tökéletes szívvel, úgy cselekedvén mindenekben, amint néked megparancsoltam, az én rendelésimet és végzésimet megtartándod, 1Kir 3,14

5 megerősítem a te birodalmadnak trónját az Izráelen mindörökké, amint megígértem volt Dávidnak a te atyádnak, mondván: Nem fogy el a te nemzetségedből való férfiú az Izráel királyi székéből. 1Kir 11,38; 2Sám 7,12.16

6 De hogyha elszakadtok ti és a ti fiaitok éntőlem, és meg nem őrizénditek az én parancsolatimat és végzéseimet, melyeket előtökbe adtam, hanem elmentek, és idegen isteneknek szolgáltok, és meghajoltok azok előtt, Józs 23,16; Zsolt 89,31-33

7 kigyomlálom az Izráelt e föld színéről, amelyet nékik adtam. E házat, melyet az én nevemnek szenteltem, elvetem szemeim elől, és az Izráel példabeszédül és meséül lészen minden nép előtt. 5Móz 4,25-27; 28,36-37

8 És bár e ház felséges, mégis akik elmennek mellette, elcsodálkoznak, felkiáltanak, és azt mondják: Miért cselekedett így az Úr ezzel a földdel és ezzel a házzal? JSir 2,2-7; 5Móz 29,24-28

9 És azt felelik: Azért, mert elhagyták az Urat, az ő Istenüket, aki az ő atyáikat kihozta volt Egyiptom földjéből, és idegen istenekhez ragaszkodtak, és azokat imádták, és azoknak szolgáltak. Ezért bocsátá őreájuk az Úr mindezt a nyomorúságot.

Erős városok, hajózás

10 És lőn a húsz esztendő végén, ami alatt Salamon a két házat, az Úr házát és a király házát megépíté, 2Krón 8,1

11 amelyekhez Hírám, Tírus királya adott volt ajándékba Salamonnak cédrusfákat, fenyőfákat, aranyat egész kívánsága szerint, ada Salamon király Hírámnak húsz várost Galileának földjén.

12 És kiméne Hírám Tírusból, hogy megnézze azokat a városokat, amelyeket Salamon néki ada, de nem tetszettek azok néki.

13 És monda: Miféle városok ezek, atyámfia, amelyeket nékem adtál? És Kábul földnek nevezé azokat mind e mai napig.

14 Küldött vala pedig Hírám a királynak százhúsz talentum aranyat.

15 És ez az összege annak az adónak is, amelyet kivetett volt Salamon király, hogy megépíthesse az Úr házát, és a maga házát és Millót és Jeruzsálem kőfalait és Khácort, Megiddót és Gézert, Józs 17,11

16 mert a fáraó, Egyiptom királya, feljött volt, és meghódítá Gézert, és felégette tűzzel, és a kananeusokat, akik a városban laktak, megölte, és adá azt ajándékba az ő leányának, a Salamon feleségének. Józs 16,10; 1Kir 3,1

17 És megépíté Salamon Gézert és az alsó Bethoront,

18 Bahalátot és Thadmort a pusztában azon a földön,

19 és a tárházak minden városait, amelyek a Salamonéi valának, a szekerek városait és a lovagok városait és mindeneket, amelyeknek építéséhez Salamonnak kedve volt Jeruzsálemben és a Libanonon és az ő birodalmának egész földjén. 1Kir 7,2-8

20 És mindazt a népet, amely megmaradott volt az emoreusoktól, hitteusoktól, perizeusoktól, hivveusoktól, jebuzeusoktól, akik nem valának az Izráel fiai közül, 1Krón 22,2

21 azoknak fiait, akik őutánuk azon a földön maradtak volt, akiket az izráeliták ki nem irthattak, Salamon jobbágyokká tette mind e mai napig.

22 De az Izráel fiai közül senkit nem vetett Salamon szolgálat alá, hanem ezek hadakozó férfiak voltak és ő szolgái és főemberei és hadnagyai és az ő szekereinek és lovagjainak fejei. 3Móz 25,39

23 És a hivatalnokoknak, akik Salamon munkáinak élén állottak, száma ötszázötven volt, akik igazgatták a népet, amely dolgozott a munkán. 1Kir 5,16

24 És a fáraó leánya felméne a Dávid városából a maga házába, amelyet Salamon épített néki. Akkor építé meg Millót is. 1Kir 7,8; 2Krón 8,11

25 És áldozék Salamon minden esztendőben háromszor égő és hálaáldozatot azon az oltáron, amelyet épített vala az Úrnak, és áldozik vala jó illattal azon, amely az Úr előtt vala. És elvégezé a házat. 2Móz 34,23.24; 5Móz 16,16.17

26 És hajókat is csináltata Salamon király Esiongáberben, amely Elót mellett van a Vörös-tenger partján, az Edom földjén. 2Krón 8,17.18

27 És elküldé Hírám az ő szolgáit a hajókon, akik jó hajósok és a tengeren jártasak valának, a Salamon szolgáival. 1Kir 5,12

28 És egész Ofirig menének, és hozának onnét négyszázhúsz talentum aranyat, és vivék azt Salamon királyhoz.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában