2Sámuel

7. fejezet

Dávid templomot akar építeni, és ígéretet kap arról, hogy utóda örökké uralkodni fog

1 Lőn pedig, hogy mikor a király az ő palotájában üle, és az Úr mindenfelől békességet adott néki minden ellenségeitől,

2 monda a király Nátán prófétának: Ímé, lássad, én cédrusfából csinált palotában lakom, az Istennek ládája pedig a kárpitok között van. 1Krón 17,1; Agg 1,4; 2Sám 6,17

3 És monda Nátán a királynak: Eredj, s valami a te szívedben van, vidd véghez, mert az Úr veled van.

4 Azonban lőn az Úr szava Nátánhoz azon éjjel, mondván:

5 Menj el, és mondd meg az én szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja az Úr: Házat akarsz-é nékem építeni, hogy abban lakjam? 1Kir 5,3; 1Krón 22,8

6 Mert én nem laktam házban attól a naptól fogva, hogy kihoztam Izráel fiait Egyiptomból, mind e mai napig, hanem szüntelen sátorban és hajlékban jártam. 1Kir 8,16

7 Valahol csak jártam Izráel fiai között, avagy szólottam-é csak egy szót is Izráel valamelyik nemzetségének, akinek parancsoltam, hogy legeltesse az én népemet, Izráelt, mondván: Miért nem építettetek nékem cédrusfából való házat?

8 Most azért ezt mondd meg az én szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja a Seregeknek Ura: Én hoztalak ki téged a kunyhóból, a juhok mögül, hogy légy fejedelem az én népem felett, az Izráel felett. 1Sám 16,11.12; Zsolt 78,70.71

9 És veled voltam mindenütt, valahová mentél, és kiirtottam minden ellenségeidet előtted, és nagy hírnevet szerzettem néked, mint a nagyoknak hírneve, akik e földön vannak. 2Sám 3,18; ApCsel 7,45

10 Helyet is szerzék az én népemnek, Izráelnek, és ott elplántálám őt, és lakozék az ő helyében, és többé helyéből ki nem mozdíttatik, és nem fogják többé az álnokságnak fiai nyomorgatni őt, mint annak előtte, 2Krón 33,8; Jer 39,1-9; Bír 13,1

11 attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem az én népem, az Izráel felett. Békességet szereztem tehát néked minden ellenségeidtől. És megmondotta néked az Úr, hogy házat csinál néked az Úr. Bír 2,18

12 Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elaluszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a te magodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát. 1Kir 8,5.20; ApCsel 2,30

13 Az fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké. 2Sám 23,5; 1Kir 5,5; 6,1.9.12

14 Én leszek néki atyja, és ő lészen nékem fiam, aki mikor gonoszul cselekszik, megfenyítem őt emberi vesszővel és emberek fiainak büntetésével. Zsolt 89,27-38; Zsid 1,5; 1Kir 11,39

15 Mindazáltal irgalmasságomat nem vonom meg tőle, miképpen megvonám Saultól, akit kivágék előtted. 1Sám 16,1

16 És állandó lészen a te házad, és a te országod mindörökké tiéd lészen, és a te trónod erős lészen mindörökké. 1Kir 11,29-33; 12,16-20

Dávid imája

17 Mind e beszéd szerint és mind e látás szerint szóla Nátán Dávidnak.

18 Bemenvén azért Dávid király, leborula az Úr előtt, és monda: Micsoda vagyok én, Uram, Isten! És micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél? 1Sám 16,11.12

19 És ez még csekélynek tetszett néked, Uram, Isten! Hanem ímé, szólasz a te szolgádnak háza felől messze időre valókat. És ez törvény az emberre nézve, Uram, Isten!

20 De mi szükség Dávidnak többet szólani néked, holott te jól ismered, Uram, Isten, a te szolgádat? 1Sám 16,1.3

21 A te ígéretedért és a te jóakaratod szerint cselekedted mindezeket a nagy dolgokat, hogy megjelentsd a te szolgádnak. 2Sám 23,2.5; ApCsel 2,30

22 Ennek okáért felmagasztaltattál, Uram, Isten, mert senki sincs olyan, mint te, és rajtad kívül nincsen Isten, mind aszerint, amint hallottuk ami füleinkkel. 5Móz 4,35; Zsolt 86,8

23 Mert melyik nép olyan, mint a te néped, az Izráel, melyért elment volna az Isten, hogy megváltsa magának való népül, és magának nevet szerezzen, és érettetek oly nagyokat cselekedjék és országodért oly csodálatos dolgokat néped előtt, melyet megszabadítottál Egyiptomból a pogányoktól és isteneiktől. 5Móz 4,7.8; 33,29; Zsolt 147,19.20; 2Móz 3,7-8; 4,22

24 Mert megerősítetted magadnak a te népedet, az Izráelt népedül mindörökké. És te voltál, Uram, nékik Istenük. 5Móz 7,6-9

25 Most annak okáért, Uram, Isten, amit szóltál a te szolgád felől és az ő háza felől, teljesítsd be mindörökké, és cselekedjél úgy, amint szólottál,

26 hogy felmagasztaltassék a te neved mindörökké ilyen szókkal: A Seregeknek Ura az Izráelnek Istene, és Dávidnak, a te szolgádnak háza legyen állandó teelőtted!

27 Mert megjelentetted a te szolgádnak fülébe, oh, Seregeknek Ura és Izráelnek Istene, ezt mondván: Házat építek néked. Ezért készteté szolgádat az ő szíve, hogy ilyen könyörgéssel könyörögjön hozzád.

28 Most azért, oh, Uram, Isten, (mert te vagy az Isten, és a te beszéded igazság, és te mondottad ezt a jót a te szolgád felől), Jn 17,17

29 legyen a te jóakaratodnak áldása a te szolgádnak házán, hogy legyen előtted mindörökké, mert te szólottál, Uram, Isten, azért a te áldásoddal áldassék meg a te szolgádnak háza mindörökké.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában