2Sámuel

23. fejezet

Dávid utolsó beszédei

1 Ezek Dávidnak utolsó beszédei. Dávidnak, Isai fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, aki igen felmagasztaltaték, Jákób Istenének felkentje, és Izráel dalainak kedvence. 1Sám 16,1.13; 2Sám 12,7.8

2 Az Úrnak lelke szólott énbennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Mt 22,43

3 Izráelnek Istene szólott, Izráelnek kősziklája mondá nékem: Aki igazságosan uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik, 5Móz 32,4.15.30-31

4 olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel: napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből.

5 Avagy nem ilyen-é az én házam Isten előtt? Mert örökkévaló szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót. Mert az én teljes üdvösségemet és minden kívánságomat nem sarjadoztatja-é? 2Sám 7,12-16.18.19; Ésa 11,1-16; Mik 5,2-9; Lk 1,26-33

6 De az istentelenek mindnyájan olyanok, mint a kitépett tövis, melyhez kézzel nem nyúlnak,

7 hanem aki hozzá akar nyúlni is, fejszét és rudat vesz hozzá, hogy ugyanazon helyen tűzzel égettessék meg.

Dávid hősei és tetteik

8 Ezek pedig a Dávid erős vitézeinek nevei: Joseb-Bassebet, a tahkemonita, aki a testőrök vezére. Ő dárdáját forgatván, egy ízben nyolcszázat sebesített meg. 1Krón 11,10-13; 12; Józs 23,10

9 Őutána volt Eleázár, Dódónak fia, ki Ahóhi fia vala. Ő egyike a három hősnek, akik Dáviddal valának, mikor a filiszteusok által kigúnyoltatának, összegyülekezvén ott a harcra, és az izráeliták megfutamodtak volt.

10 Ő megállván, vágta a filiszteusokat mindaddig, míg a keze elfáradt, és a keze a fegyverhez ragadt. És nagy szabadulást szerze az Úr azon a napon, a nép pedig visszatére őutána, de csak a fosztogatásra.

11 Őutána volt Samma, a Harárból való Agénak fia. És összegyűlének a filiszteusok egy seregbe ott, ahol egy darab szántóföld volt tele lencsével, a nép pedig elfutott a filiszteusok elől.

12 Akkor ő megálla annak a darab földnek közepén, és megoltalmazá azt, és megveré a filiszteusokat, és az Úr nagy szabadítást szerze.

13 A harminc vezér közül is hárman lementek, és elérkezének aratáskor Dávidhoz az Adullám barlangjába, mikor a filiszteusok táborban valának a Réfaim völgyében. 1Sám 22,1.2

14 Dávid akkor a sziklavárban volt, a filiszteusok őrsége pedig Betlehemnél. Mik 5,2

15 Vizet kívánt vala pedig Dávid, és monda: Kicsoda hozna nékem vizet innom a betlehemi kútból, mely a kapu előtt van?

16 Akkor a három vitéz keresztül tört a filiszteusok táborán, és merítének vizet a betlehemi kútból, mely a kapu előtt van, és elhozván, vivék Dávidnak. Ő azonban nem akará meginni, hanem kiönté azt az Úrnak. 1Sám 7,6

17 És monda: Távol legyen tőlem, Uram, hogy én ezt műveljem! Avagy azoknak az embereknek vérét igyam-é meg, kik életüket halálra adva mentek el a vízért? És nem akará azt meginni. Ezt művelte a három hős.

18 Továbbá Abisai, Joábnak atyjafia, Sérujának fia, aki e háromnak feje volt, aki háromszáz ellen felemelvén dárdáját, megölé azokat. És néki nagy híre vala a három között. 2Sám 21,17

19 A három között bizonyára híres volt, és azoknak vezére vala, mindazáltal ama hárommal nem ért fel. 1Krón 11,21

20 Benája is, Jójadának fia, vitéz ember, nagytehetségű, aki Kabséelből való vala. Ez ölé meg a moábitáknak két fővitézét. Ugyanő elmenvén, az oroszlánt is megölé a veremben télen. 1Kir 1,8; Józs 15,21

21 Ugyanő ölt meg egy Egyiptomból való tekintélyes embert. Az egyiptomi kezében dárda vala, és ő csak egy pálcával méne reá, és kivevé az egyiptomi kezéből a dárdát, és megölé őt a maga dárdájával.

22 Ezeket cselekedé Benája, Jójadának fia. És néki is jó híre vala a három erős vitéz között.

23 Híres volt ő a harminc között, mindazáltal ama hárommal nem ért fel. És elöljáróvá tevé őt Dávid a tanácsosok között.

24 Asáel is, Joáb atyjafia e harminc közül való, kik ezek: Elkhanán, a betlehemi Dódónak fia, 2Sám 2,18-23; 1Krón 11,26

25 Haród városbeli Samma, azon Haródból való Elika, Bír 7,1

26 Héles, Páltiból való, Híra, a Thékoából való Ikkes fia, 1Krón 27,10

27 Abiézer Anathóthból, Mébunnai Húsáthból való, 1Krón 4,4

28 Sálmon Ahóhitból való, Maharai Nétofátból, 1Krón 2,54

29 Héleb, Bahanának fia, Nétofátból való, Ittai, Ribainak fia, Gibeából való, mely Benjámin fiaié, 1Krón 11,30

30 Benája Piráthonból való, Hiddai, a patak mellett való gáhasbeli, Bír 12,15

31 Abiálbon Árbátból való, Azmávet Bárhumból való,

32 Eljáhba Sahalbomból való, Jásen fia, Jonatán,

33 Samma Harárból való, Ahiám, Arárból való Sarárnak fia,

34 Elifélet, Ahásbainak fia, Maakátból való, Eliám, gilóbeli Akhitófelnek fia, Józs 13,11; 2Sám 15,12.31

35 Hesrai, Kármelből való, Paharai, Arbiból való,

36 Jigeál, sobabeli Nátánnak fia, Báni, Gádból való,

37 Sélek, ammonita, Naharai, Beerótból való, Joábnak, a Séruja fiának fegyverhordozója, 2Sám 8,16

38 Ira Jithriből való, Gáreb Jithriből való,

39 hitteus Uriás. Mindössze harmincheten. 2Sám 11,3.15.17

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában