Józsué

15. fejezet

Júda törzsének határai és városai

1 A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az ő családjaik szerint ez vala: Edomnak határa felé a Cin pusztája délre, a déli határnak végén. 4Móz 34,3

2 Vala pedig az ő déli határuk a Sós-tengernek szélétől, a tengernyelvtől fogva, amely dél felé fordul,

3 és halad délre az Akrabbim-hágónak, majd átmegy Cin felé, és felmegy délről Kádes-Barneának, átmegy Hesronnak, felmegy Adárnak, és kerül Karka felé.

4 Majd átmegy Asmonnak, és halad Egyiptom patakának. A határ szélei pedig a tengernél vannak. Ez a ti határotok délre.

5 Napkelet felé pedig a Sós-tenger a határ a Jordán végéig. Az északi rész határa pedig a tengernyelvtől, a Jordán végétől kezdődik.

6 És felmegy ez a határ Béth-Hoglának, és átmegy északra Béth-Arabán, majd felmegy ez a határ Rúben fiának, Bohánnak kövéhez. Józs 18,17

7 És felmegy ez a határ Debirbe is az Akor völgyéből, és északnak fordul Gilgál felé, amely átellenében van az Adummim hágójának, amely a pataktól dél felé esik. És átmegy a határ az Én-semes vizeire, és tovahalad a Rógel forrása felé.

8 Azután felmegy a határ a Hinnom fiának völgyén Jebuzeusnak, azaz Jeruzsálemnek déli oldala felé. Felmegy továbbá e határ a hegynek tetejére, amely átellenben van a Hinnom völgyével napnyugat felé, amely északra van a Refaim völgyének szélén. Józs 18,16

9 És hajlik e határ a hegynek tetejétől a Neftoáh-víznek kútfejéhez, és kimegy az Efron hegyének városai felé. Majd hajlik e határ Baalának, azaz Kirjáth-Jeárimnak.

10 Baalától pedig fordul e határ napnyugatnak a Szeír-hegy felé, és átmegy északnak a Jeárim-hegy oldala felé, azaz Kesalon felé, és alámegy Béth-Semesnek, és átmegy Timnának.

11 Majd tovamegy e határ Ekron északi oldala felé, és hajlik e határ Sikkeronnak, és átmegy a Baala-hegynek, és tovamegy Jabnéel felé. A határ szélei pedig a tengernél vannak.

12 A napnyugati határ pedig a nagy tenger és melléke. Ez Júda fiainak határa körös-körül az ő házuk népe szerint. 4Móz 34,6

13 Kálebnek, a Jefunné fiának pedig a Júda fiai között ada részt az Úrnak Józsuéhoz való szavai szerint: Kirjáth-Arbának, Anák atyjának városát, azaz Hebront. Józs 14,13

14 És kiűzé onnan Káleb Anáknak három fiát: Sésait, Ahimánt és Tálmait, Anák gyermekeit. Bír 1,10-15

15 És felméne innét Debir lakói ellen, Debirnek neve pedig azelőtt Kirjáth-Széfer volt.

16 És monda Káleb: Aki megveri Kirjáth-Széfert, és elfoglalja azt, néki adom Akszát, az én leányomat feleségül. 1Sám 17,25

17 Elfoglalá pedig azt Othniél, Kénáznak, a Káleb testvérének fia. És néki adá Akszát, az ő leányát feleségül. Bír 3,9

18 És lőn, hogy amikor eljöve az, biztatá őt, hogy kérjen az ő atyjától mezőt. Leszálla azért a szamárról, Káleb pedig monda néki: Mi bajod?

19 Ő pedig monda: Adj áldást nékem! Mivelhogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is! És néki adá a felső forrást és az alsó forrást.

20 Ez a Júda fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.

21 A Júda fiai nemzetségének városai pedig a déli végtől kezdve Edom határa felé valának: Kabseél, Éder és Jágur,

22 Kina, Dimóna és Adada,

23 Kedes, Hásor és Ithnán,

24 Zif, Télem és Bealóth,

25 Hásor-Hadatha és Kerioth-Hesron, azaz Hásor,

26 Amam, Séma és Móláda,

27 Hasar-Gaddah, Hesmón és Béth-Pelet,

28 Hasar-Suál, Beer-Seba és Bizjotheja,

29 Baála, Ijjim és Ecem,

30 Elthólád, Keszil és Hormah,

31 Siklág, Madmanna és Szanszanna,

32 Lebaóth, Silhim, Ain és Rimmon. Összesen huszonkilenc város és ezek falui.

33 A síkságon: Esthaól, Córah és Asnáh, Bír 13,25

34 Zanoah, Én-Gannim, Tappuáh és Énám,

35 Jármut, Adullám, Szókó és Azéka,

36 Saáraim, Adithaim, Gedéra és Gederóthaim. Tizennégy város és azok falui.

37 Senán, Hadása és Migdal-Gad,

38 Dilán, Micpe és Jokteél,

39 Lákis, Bockát és Eglon,

40 Kabbon, Lahmász és Kitlis,

41 Gedéróth, Béth-Dágon, Naama és Makkéda. Tizenhat város és ezeknek falui.

42 Libna, Ether és Asán,

43 Jifta, Asná és Necib,

44 Keila, Akzib és Marésa. Kilenc város és ezeknek falui. Józs 19,29

45 Ekron, ennek mezővárosai és falui. 1Sám 5,10

46 Ekrontól fogva egész a tengerig mindazok, amelyek Asdód mellett vannak, és azoknak falui.

47 Asdód, ennek mezővárosai és falui, Gáza, ennek mezővárosai és falui Egyiptom patakjáig és a nagy tenger és melléke. 4Móz 34,6

48 A hegységen pedig: Sámír, Jathír és Szókó,

49 Danna, Kirjáth-Szanna, azaz Debir,

50 Anáb, Estemót és Anim,

51 Gósen, Hólon és Giló. Tizenegy város és ezeknek falui.

52 Aráb, Dúma és Esán,

53 Janum, Béth-Tappuah és Aféka,

54 Humta, Kirjáth-Arba, azaz Hebron és Cihor. Kilenc város és ezeknek falui.

55 Maón, Karmel, Zif és Júta,

56 Jezréel, Jokdeám és Zánoah,

57 Kajin, Gibea és Timna. Tíz város és ezeknek falui.

58 Halhul, Béth-Cúr és Gedor,

59 Maarát, Béth-Anóth és Elthekon. Hat város és ezeknek falui.

60 Kirjáth-Baál, azaz Kirjáth-Jeárim és Rabba. Két város és ezeknek falui.

61 A pusztában: Béth-Arábá, Middin és Szekáka,

62 Nibsán, Ir-Melah és Én-Gedi. Hat város és ezeknek falui.

63 De a jebuzeusokat, Jeruzsálemnek lakóit, Júda fiai nem bírták kiűzni, azért laknak ott a jebuzeusok Júda fiaival együtt Jeruzsálemben mind e mai napig. 2Sám 5,6-8

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában