4Mózes

34. fejezet

A Kánanán földjének határai

1 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2 Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a Kánaán földjére (ez a föld, amely örökségül esik néktek, tudniillik a Kánaán földje az ő határai szerint),

3 akkor legyen a ti déli oldalatok a Cin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós-tenger végétől napkelet felé! Józs 15,1-4

4 És kerüljön a határ dél felől az Akrabbim-hágójáig, és menjen át Cinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre, és menjen tova Hacár-Adárig, és menjen át Acmonig!

5 Azután kerüljön a határ Acmontól Egyiptom patakáig, a vége pedig a tengernél legyen! 1Móz 15,18

6 A napnyugati határotok pedig legyen néktek a nagy tenger, ez legyen néktek a napnyugati határotok!

7 Ez legyen pedig a ti északi határotok: a nagy tengertől fogva vonjatok határt a Hór hegyének,

8 a Hór hegyétől vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig, a határnak vége pedig Cedádnál legyen!

9 És tovamenjen a határ Zifronig, a vége pedig Hacar-Enán legyen! Ez legyen néktek az északi határotok!

10 A napkeleti határt pedig vonjátok Hacar-Enántól Sefámig,

11 és hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig, Aintól napkeletre, és újra hajoljon le a határ, és érje a Kinnéreth-tenger partját napkelet felé,

12 azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós-tenger legyen! Ez legyen a ti földetek az ő határai szerint körös-körül!

13 És parancsot ada Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az a föld, amelyet sors által vesztek birtokotokba, amely felől parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilenc törzsnek és fél törzsnek,

14 mert megkapták a rúbeniták fiainak törzse az ő atyáiknak háza szerint, a gáditák fiainak törzse az ő atyáiknak háza szerint és a Manassé fél törzse is megkapták az ő örökségüket.

15 Két törzs és egy fél törzs megkapta az ő örökségét a Jordánon túl Jerikó ellenében napkelet felől. 4Móz 32,5-33

Kik osszák fel az országot

16 Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:

17 Ezek azoknak a férfiaknak nevei, akik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet: Eleázár, a pap és Józsué, a Nún fia. Józs 14,1

18 És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására!

19 Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzséből Káleb, a Jefunné fia.

20 A Simeon fiainak törzséből Sámuel, az Ammihúd fia.

21 A Benjámin törzséből Elidád, a Kiszlon fia.

22 A Dán fiainak törzséből Bukki fejedelem, a Jógli fia.

23 A József fia közül, a Manassé fiainak törzséből Hanniél fejedelem, az Efód fia.

24 Az Efraim fiainak törzséből Kemuél fejedelem, a Siftán fia.

25 És a Zebulon fiainak törzséből Elicáfán fejedelem, a Parnák fia.

26 És az Izsakhár fiainak törzséből Paltiél fejedelem, az Azzán fia.

27 És az Áser fiainak törzséből Akhihúd fejedelem, a Selómi fia.

28 És a Nafthali fiainak törzséből Pédahél fejedelem, az Ammihúd fia.

29 Ezek azok, akiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget osszanak Izráel fiainak a Kánaán földjén.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában