2Sámuel

5. fejezet

A többi törzs királlyá választja Dávidot

1 Eljövének pedig Dávidhoz Hebronba Izráelnek minden nemzetségei, és szólának ilyenképpen: Ímé, mi a te csontodból és testedből valók vagyunk. 2Sám 3,17-19; 1Krón 11,1

2 Mert ennek előtte is, mikor Saul uralkodott felettünk, te vezérelted ki s be Izráelt, és az Úr azt mondotta néked: Te legelteted az én népemet, az Izráelt, és te fejedelem leszel Izráel felett. Zsolt 78,70.71

3 Eljövének azért Izráelnek minden vénei a királyhoz Hebronba, és frigyet tőn velük Dávid király Hebronban az Úr előtt, és királlyá kenék Dávidot Izráel felett. 2Sám 2,4.7

4 Harminc esztendős vala Dávid, mikor uralkodni kezde, és negyven esztendeig uralkodék.

5 Hebronban uralkodék a Júda nemzetségén hét esztendeig és hat hónapig, és Jeruzsálemben uralkodék harminchárom esztendeig az egész Izráel és Júda nemzetségein. 1Kir 2,11

Dávid beveszi Jeruzsálemet

6 Felméne pedig a király és az ő népe Jeruzsálembe a jebuzeusok ellen, kik azt a földet lakják vala, ők azonban azt mondák Dávidnak: Nem jössz ide be, hanem a sánták és vakok elűznek téged! Mellyel azt jelenték: Nem jő ide be Dávid. ApCsel 7,45

7 Bevevé mindazáltal Dávid a Sion várát, és az immár a Dávid városa.

8 Mert azt mondá Dávid ama napon: Mindenki, aki vágja a jebuzeusokat, menjen fel a csatornához, és vágja ott a sántákat és a vakokat, akiket gyűlöl a Dávid lelke! Ezért mondják: Vak és sánta ne menjen be a házba! 1Krón 11,6

9 És lakozék Dávid abban a várban, és nevezé azt Dávid városának. És megépíté Dávid köröskörül, Millótól fogva befelé.

10 Dávid pedig folytonosan emelkedék és növekedék, mert az Úr, a Seregeknek Istene vala ővele. 2Sám 3,1

Dávid családja és győzelmei

11 Követeket külde pedig Hirám, Tírusznak királya Dávidhoz, és cédrusfákat is, ácsmestereket és kőműveseket, és építének házat Dávidnak. 1Krón 14,1

12 És belátta Dávid, hogy az Úr megerősítette őt az Izráel felett való királyságában, és hogy felmagasztalta az ő királyságát az ő népéért, Izráelért.

13 Vőn pedig még magának Dávid ágyasokat és feleségeket Jeruzsálemből, minekutána Hebronból odament. És lőnek még Dávidnak fiai és leányai. 1Krón 3,1-9; 5Móz 17,17

14 És ezek a nevei azoknak, akik Jeruzsálemben születtek: Sammua, Sóbáb, Nátán, Salamon,

15 Ibhár, Elisua, Néfeg, Jáfia,

16 Elisáma, Eljada és Elifélet.

17 Mikor pedig a filiszteusok meghallották, hogy királlyá kenték Dávidot az Izráelen, felkelének mind a filiszteusok, hogy Dávidot megkeressék, melyet megértvén Dávid, aláméne az erősségbe. 1Krón 14,8

18 A filiszteusok pedig elérkezének, és elszéledének a Réfaim völgyében.

19 Megkérdé azért Dávid az Urat ilyen szóval: Elmenjek-é a filiszteusok ellen? Kezembe adod-é őket? Felele az Úr Dávidnak: Menj el, mert kétség nélkül kezedbe adom a filiszteusokat. 1Sám 30,8

20 Elérkezék azért Dávid Baál Perázimba, és megveré ott őket Dávid, és monda: Szétszórta az Úr ellenségimet előttem, mint a víz szokott eloszlani. Azért nevezé azt a helyet Baál Perázimnak.

21 És ott hagyák az ő bálványaikat, melyeket felszedének Dávid és az ő szolgái. 1Krón 14,12; 2Móz 23,24; 5Móz 7,25

22 Azután ismét feljövének a filiszteusok, és elszéledének a Réfaim völgyében.

23 Megkérdé azért Dávid az Urat, ki ezt felelé: Ne menj most reájuk, hanem kerülj a hátuk mögé, és a szederfák ellenében támadd meg őket!

24 És mikor a szederfák tetején indulásnak zaját fogod hallani, akkor indulj meg, mert akkor kimegy teelőtted az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát. 2Kir 7,6.7

25 És úgy cselekedék Dávid, amint megparancsolta vala néki az Úr. És vágta a filiszteusokat Gibeától fogva mindaddig, míg Gézerbe mennél. 2Sám 3,18; Józs 16,10

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában